• Startsida
  • / Nyheter
  • / Kompetensutveckling Småland får goda omdömen av deltagare

Kompetensutveckling Småland får goda omdömen av deltagare

ESF-projektet Kompetensutveckling Småland är sedan april 2021 inne i genomförandefas, och har i september granskats av WSP som agerar utvärderare i projektet. WSP har tagit fram en Startlägesanalys, för att se hur väl projektet hittills mött deltagande företags förväntningar på behovsuppfyllnad samt deltagarnas uppfattning om kvaliteten på genomförda insatser.

Utbildningarna har snabbat på teknikutvecklingen bland medarbetare.

Citat från intervjuer

Totalt har 310 enkätsvar granskats, samt att 4 gruppintervjuer genomförts med 10 företrädare för deltagande företag.

Företagen beskriver att utbildningarna motsvarar deras behov och att dialogen med projektet fungerar väl. Vidare beskrivs framgångsfaktorer som tillgänglighet och anpassningsbarhet, samt att kvaliteten på utbildningarna är hög.

De som går utbildningarna blir mer anställningsbara och dubbelhänta.

Citat från intervjuer

Företagen uppger att utbildningarna ger nytta för individerna, utvecklar ledarskapet på företagen, ökar flexibiliteten och effektiviteten i arbetet, ökar säkerheten, skapar attraktivare arbetsplatser, överbryggar kompetensgap samt stärker konkurrenskraften.

Campus Värnamo kvalitetssäkrar.

Citat från intervjuer

Skriv ut sidan