Forskning och utveckling

Fotografi från ovan där fyra studenter sitter vid ett runt bord och samtalar. En student har en dator på bordet.

Internationella studenter hos Separett AB under uppstarten av ett utvecklingsprojekt.

Campus Värnamo hjälper dig och din organisation med utveckling och forskning, allt för att bidra till kompetensförsörjningen i regionen. Här hittar du information om hur Campus Värnamo arbetar med forskning och utveckling.

SPARK - företagsnära forskning

Campus Värnamo är sedan 2019 strategisk partner till Jönköping University (JU) och skolans forsknings- och utbildningsmiljö SPARK. SPARK främjar företagens utveckling av kunskapsintensiva produkter och processer. Forskningsprojekten genomförs tillsammans med små och stora företag i olika branscher.

Strategiska partners till JU och SPARK är SAAB, Scania, Husqvarna AB, Fagerhult, Träcentrum, Combitech, Thule Group, Svenskt Aluminium och Campus Värnamo.

GRACE - grön omställning inom industrin

GRACE är ett strategiskt forskningsprogram inom SPARK, en så kallad forskningsprofil, med stöd från KK-stiftelsen, JTH och näringslivet. Akademi och industri samarbetar. Det övergripande målet med GRACE är att stödja tillverkningsindustrins, även små och medelstora företag, långsiktiga förmåga att lyckas med den gröna omställningen genom integrerad och plattformsbaserad produktframtagning.

Campus Värnamo är en av fyra nätverkspartners i GRACE där vi bidrar med en arena för samverkan och spridning. Vill du veta mer ta kontakt med Lars-Uno Åkesson eller Niclas Stensson.

Du kan läsa mer om GRACE på Jönköping Universitys webbplats.

Är du intresserad av SPARK?

Om du har tankar och idéer angående företagsnära forskning ta kontakt med Lars-Uno Åkesson eller Niclas Stensson.

Du kan läsa mer om SPARK på Jönköping Universitys webbplats.

Forskning knuten till förskollärarutbildningen

Sedan 2023 har vi på Campus Värnamo en doktorand hos oss. Soodabeh Einhärjar är doktorand på Jönköping University och knuten till förskollärarprogrammet på Campus Värnamo.

Barn

Snart har det gått två terminer sedan Soodabeh påbörjade sin tjänst som samverkandoktorand i Värnamo kommun. Att vara samverkansdoktorand innebär att doktorandstudier och forskning genomförs i dialog med en kommun. En doktorandtjänst är en utbildning till forskare och består av både forskarstudier, kurser som doktoranden själv går, och av att genomföra egna studier. De egna studierna resulterar till sist i en avhandling.

Den första tiden som kommundoktorand har ägnats åt forskarutbildningskurser med fokus på forskningsdesign, akademiskt skrivande på doktorandnivå, databassökning, vetenskapsteorier, forskningsetik och kvalitativa forskningsmetoder. Soodabeh har också utvecklat ett preliminärt syfte som kommer att vägleda forskningsinsatserna under de kommande fyra åren och hon ser fram emot att hitta samverkansformer med Värnamo kommun.

I början av april genomfördes ett planeringsseminarium. Det innebär att det påbörjade arbetet granskades och diskuterades av andra forskare i syfte att på olika sätt säkra kvaliteten i arbetet. Det fortsatta arbetet under vårterminen har sedan handlat om att slutföra påbörjade kurser och att utveckla påbörjade texter utifrån granskningen vid planeringsseminariet.

Fokus i kommande studier kommer därefter att riktas mot förskolan som relationell praktik, med ett specifikt intresse av relationer på förskolans yngrebarnsavdelningar. Soodabeh kommer även att undersöka tidigare forskning om förskollärares relationella kompetens i Sverige och andra europeiska länder och sedan skriva en artikel om det.

”Det är en fantastisk resa som förhoppningsvis kommer att bidra till att utveckla kunskapen om förskolans utbildning.” avslutar Soodabeh.

Har du frågor?

Har du frågor om forskning och utveckling? Hör av dig till Lars-Uno Åkesson.

Lars-Uno Åkesson

Lars-Uno Åkesson
Kompetensakademiansvarig

Skriv ut sidan