En manlig sjuksköterska ler mot kameran.
Program

Sjuksköterska

Examen

Sjuksköterskeexamen och Filosofie kandidatexamen med huvudområdet omvårdnad

Omfattning

180 Högskolepoäng
3 år

Studietakt

Helfart

Studieort

Jönköping, Värnamo och Eksjö

Utbildningsstart

Augusti 2024, och januari 2025

Antal platser

24 i studiegrupp Värnamo

Huvudman

Jönköping University,
Hälsohögskolan

Frågor besvaras av

Hanna Hartikainen, kontaktuppgifterna ser du längre ner på sidan.

Är du intresserad av människor och deras livsvillkor? Utbilda dig till sjuksköterska genom ett program som ger dig professionell kunskap och kompetens att ansvara för omvårdnaden för personer som är i behov av vård.

Under dina studier studerar du främst huvudområdet omvårdnad, men även både natur- och beteendevetenskapliga ämnen såväl som kurser inom vetenskap och akademisk skolning. Genom utbildningen fördjupar du ditt kunnande i relation till din kommande profession och din kunskap sätts på prov såväl teoretiskt som praktiskt.

De flesta kurser innehåller praktiska moment såsom färdighetsträningar, praktiska examinationer och verksamhetsförlagd utbildning, VFU, med en stark koppling mot ett teoretisk kunnande och evidensbasering av omvårdnaden.

Under utbildningen vidgas ditt sjuksköterskeperspektiv för att göra dig redo för yrkeslivet. Studierna kräver förmåga till att läsa, ta till sig och omsätta kunskap såväl som att skriva och räkna då både akademiskt skrivande och läkemedelsberäkning ingår i professionens kunskapskrav. Kvalitet och säkerhet i yrkesutövandet är ledord. Jönköping University har en genomgående internationell prägel och inom sjuksköterskeprogrammet ökas möjligheten till internationella erfarenheter genom att hela termin 4 har engelska som undervisnings- och examinationsspråk.

Åsa Johannesson

HR-chef Medicinsk vård, Region Jönköpings län

- När du blir sjuksköterska har du tagit steget in i ett brett och intressant yrke, där respektfullhet, lyhördhet, medkänsla, trovärdighet och integritet är viktiga värdeord.
Det finns stora möjligheter att utvecklas i yrket. Hälso- och sjukvården erbjuder hela tiden nya utmaningar inom olika specialiteter. Det finns också möjlighet till spännande arbeten utomlands. - -

Som sjuksköterska erbjuds du ett varierat arbete där möten mellan människor står i fokus. Rollen innebär också möjligheter att lära nytt under hela yrkeslivet.

- Vi behöver medarbetare med engagemang, intresse, nyfikenhet och empati. Välkommen till oss!

Fakta

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet samt Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2.
Eller:
Grundläggande behörighet samt Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A.

Urval
65 procent av platserna avsätts för sökande i betygsgruppen och 35 procent i högskoleprovsgruppen. För att få konkurrera om platserna i högskoleprovsgruppen krävs minst 0,8 poäng.

Du anmäler dig här till sjuksköterskeprogrammet på www.antagning.se
Anmälningskod studiegrupp Värnamo: HJ-52346
Ansökan är öppen!

Huvudman
Jönköping University, Hälsohögskolan

Studiegrupp Värnamo

Du kommer som student att ingå i en studiegrupp med andra studenter som är antagna till studiegrupp Värnamo. Tillsammans förväntas du och dina medstudenter i din studiegrupp att gemensamt förbereda er inför olika obligatoriska moment såväl som stötta varandra i era studier. Vissa delar av studierna genomförs på Campus JU och det innebär att du som student ska vara beredd att resa till Jönköping ca 8-10 gånger/termin. Kostnader för detta står du som student för.

  • Inom undervisningen förekommer till exempel inspelade föreläsningar och undervisning i realtid via digitala kanaler på Campus Värnamo. Utbildningen är inte en distansutbildning.
  • Första tentamenstillfället per kurs sker oftast på plats på Campus Värnamo men eventuell omtentamen genomförs på Campus JU i Jönköping.
  • Under dina studier kommer merparten av din verksamhetsförlagda utbildning, VFU, att ske inom område GGVV men resor även till andra områden inom region Jönköpings Län kan förekomma. Vid sådana tillfällen ansvarar du som student för samtliga kostnader i samband med VFU såsom resor eller boende.
  • Klinisk utbildning sker på Kliniskt träningscentrum, KTC, beläget på Värnamo Sjukhus under handledning av sjuksköterska. Resor till KTC på Campus JU kan förekomma.

Efter utbildningen
När du tagit din sjuksköterskeexamen väntar en spännande arbetsmarknad på dig och som sjuksköterska har du ett stort antal karriärvägar. Som nyutexaminerad sjuksköterska har du den grundläggande kunskapen kring din profession och nu fortsätter resan mot fördjupad kunskap. Professionen kräver ett livslångt lärande och för den som vill kan fördjupade omvårdnadskurser, specialistutbildning, forskningsstudier eller kanske ledarskapsengagemang vara aktuellt. På JU erbjuder vi flera specialistutbildningar.

Du söker till sjuksköterskeprogrammet med studiegrupp i Värnamo med en separat anmälningskod.

Under dina studier kommer du att erbjudas Verksamhetsförlags utbildning, VFU, inom kommunal vård, sjukhusvård (somatik och psykiatri) samt på vårdcentral. Totalt erbjuds 22 veckor VFU inom programmet uppdelade över termin 2-6. Kraven för teoretiskt kunnande fördjupas inför varje period. Detta kommer ge dig en gedigen insikt i yrkets skiftande karaktär och ge dig en stabil grund att stå på. I samband med VFU kommer resor inom hela Jönköpings län att förekomma. Mer information om VFU hittar du på VFU-handboken på JU.se.

Verksamhetsförlagd utbildning, VFU, är en viktig del av utbildningarna på Hälsohögskolan vid Jönköping University. Hälsohögskolans VFU har fina omdömen i Vårdförbundet students undersökningar under flera år.

30 högskolepoäng (hp) motsvarar en termins heltidsstudier.
Kurser markerade med * omfattar helt eller i huvudsak hp inom huvudområdet.

År 1

Sjuksköterskans profession – omvårdnadens grunder

Omvårdnad - profession, ämne och vetenskap 15 hp
Fysiologi och anatomi för sjuksköterskor 15 hp
Medicinsk mikrobiologi, vårdhygien och immunologi för sjuksköterskor 7,5 hp
Psykologi för sjuksköterskor 4,5 hp
Praktisk omvårdnad - personcentrering, kvalitet och säkerhet 18 hp

År 2

Att främja och stärka hälsa – sjuksköterskans professionella omvårdnad

Omvårdnad vid sviktande hälsa 15 hp
Sjukdomslära och farmakologi för sjuksköterskor 15 hp
Hälsa och välfärd i ett föränderligt samhälle 4,5 hp
Palliativ omvårdnad 4,5 hp
Psykiatrisk omvårdnad 7,5 hp
Gerontologisk och geriatrisk omvårdnad 9 hp
Hälsa och hälsoproblem hos barn och familj 4,5 hp

År 3

Den självständiga och professionella sjuksköterskan

Ledarskap och teamsamverkan inom omvårdnad 7,5 hp
Kvalitetsförbättringar applicerade inom hälsofrämjande omvårdnad 7,5 hp
Innovationer, entreprenörskap och informatik inom samskapande omvårdnad 7,5 hp
Vetenskaplig teori och metod för evidensbaserad omvårdnad 7,5 hp
Sjuksköterskans professionella roll i den samskapande omvårdnaden 15 hp
Omvårdnad, examensarbete 15 hp

Har du frågor om programmet?

Hanna Hartikainen

Hanna Hartikainen
Studentcoach och
kontaktperson Sjuksköterske- och Stödpedagogprogrammen.

Utbildningar hos Campus Värnamo

Skriv ut sidan