En manlig sjuksköterska ler mot kameran.
Program

Sjuksköterska

Examen

Sjuksköterskeexamen och Filosofie kandidatexamen med huvudområdet omvårdnad

Omfattning

180 Högskolepoäng
3 år

Studietakt

Helfart

Studieort

Jönköping och Värnamo

Utbildningsstart

Ingen start hösten 2023

Antal platser

20

Huvudman

Jönköping University,
Hälsohögskolan

Frågor besvaras av

Hanna Hartikainen, kontaktuppgifterna ser du längre ner på sidan.

Är du intresserad av människor och deras livsvillkor? Utbilda dig till sjuksköterska genom ett program som ger dig professionell kunskap och kompetens att ansvara för omvårdnaden för personer som är i behov av vård.

I vårdsektorn möter du många olika människor och behovet av utbildad personal är stort. Under utbildningen läser du kurser och kommer få kunskap inom huvudområdet omvårdnad samt andra ämnen som medicin, fysiologi och psykologi. Personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, förbättringskunskap för kvalitetsutveckling, säker vård och informatik är centrala i utbildningen. Utbildningen innehåller både teori och praktik vilket ger dig kompetens att stödja personer till hälsa och välbefinnande, samt att vårda personer med akuta och långvariga hälsoproblem.

Ulrika Gustafson

Omsorgchef Värnamo kommun

- Vård och omsorg är ett av kommunens viktigaste uppdrag. Den snabba förskjutningen av sjukhusvård till kommunen gör att vi behöver ännu fler sjuksköterskor.
Vi måste säkerställa att vi har trygga medarbetare med rätt kompetens så att vi uppnår en god, säker och jämlik vård. Våra sjuksköterskor har omväxlande, utvecklande och inspirerande jobb. Vi behöver medarbetare med engagemang, nyfikenhet och empati.

Då är det en styrka att ha en utbildning i närområdet. Det förbättrar rekryteringsunderlaget, till exempel genom att vi kan erbjuda praktikplats. Vi är mycket glada för att Jönköping University och Campus Värnamo erbjuder sjuksköterskeutbildning tillsammans.

Åsa Johannesson

HR-chef Medicinsk vård, Region Jönköpings län

- När du blir sjuksköterska har du tagit steget in i ett brett och intressant yrke, där respektfullhet, lyhördhet, medkänsla, trovärdighet och integritet är viktiga värdeord.
Det finns stora möjligheter att utvecklas i yrket. Hälso- och sjukvården erbjuder hela tiden nya utmaningar inom olika specialiteter. Det finns också möjlighet till spännande arbeten utomlands. - -

Som sjuksköterska erbjuds du ett varierat arbete där möten mellan människor står i fokus. Rollen innebär också möjligheter att lära nytt under hela yrkeslivet.

- Vi behöver medarbetare med engagemang, intresse, nyfikenhet och empati. Välkommen till oss!

Fakta

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet samt Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2.
Eller:
Grundläggande behörighet samt Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A.

Urval
65 procent av platserna avsätts för sökande i betygsgruppen och 35 procent i högskoleprovsgruppen. För att få konkurrera om platserna i högskoleprovsgruppen krävs minst 0,8 poäng.

Du anmäler dig här till sjuksköterskeprogrammet på www.antagning.se
Anmälningskod: HJ-52346
Ansökan är stängd!

Huvudman
Jönköping University, Hälsohögskolan

Utbildningsform
Sjuksköterskeprogrammet med studiegrupp förlagd i Värnamo
Sjuksköterskeprogrammet är en campusutbildning och är förlagd i Jönköping. Vid antagning till höstterminen 2022 ges det dessutom möjlighet att söka till en studiegrupp som har viss del av utbildningen förlagd i Värnamo.
Att du söker sjuksköterskeprogrammet med studiegrupp i Värnamo innebär att du ingår i en fast studiegrupp och att viss lärarledd undervisning är förlagd till Campus Värnamo, som till exempel vissa seminarier, handledningstillfällen och examinationer.
Programöversikt, pdf

Du söker till sjuksköterskeprogrammet med studiegrupp i Värnamo som ett separat program med en separat anmälningskod.

Utbildningsplan för sjuksköterskeprogrammet

Undervisningen bedrivs både på svenska och engelska.

I sjuksköterskeprogrammet ingår så kallad verksamhetsförlagd utbildning, VFU, inom både kommunal hälso- och sjukvård, slutenvård och primärvård. VFU genomförs i hela Region Jönköpings län och resor kan förekomma i hela regionen. Du som student står för de resekostnaderna. Utöver detta ingår genomgående praktiskt träning och simuleringsövningar vid Kliniskt TräningsCentrum (KTC) på lärosätet.

När du tagit din sjuksköterskeexamen väntar en spännande arbetsmarknad på dig och som sjuksköterska har du ett stort antal karriärvägar. Som nyutexaminerad sjuksköterska har du den grundläggande kunskapen kring din profession och nu fortsätter resan mot fördjupad kunskap. Professionen kräver ett livslångt lärande och för den som vill kan fördjupade omvårdnadskurser, specialistutbildning, forskningsstudier eller kanske ledarskapsengagemang vara aktuellt.

30 högskolepoäng (hp) motsvarar en termins heltidsstudier.
Kurser markerade med * omfattar helt eller i huvudsak hp inom huvudområdet.

År 1

Sjuksköterskans profession – omvårdnadens grunder

Omvårdnad – profession, ämne och vetenskap 15 hp *
Människans fysiologi och anatomi för sjuksköterskor, 7,5 hp
Tillämpad fysiologi och anatomi inom praktisk omvårdnad, 3 hp *
Psykologi för sjuksköterskor, 4,5 hp
Medicinsk mikrobiologi, vårdhygien och immunologi för sjuksköterskor, 7,5 hp
Personcentrerad omvårdnad, vårdande förhållningssätt och kommunikation 7,5 hp *
Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet, 15 hp *

År 2

Att främja och stärka hälsa – sjuksköterskans professionella omvårdnad

Omvårdnad vid sviktande hälsa 15 hp *
Sjukdomslära och farmakologi för sjuksköterskor, 15 hp
Hälsa och välfärd i ett föränderligt samhälle, 4,5 hp *
Palliativ omvårdnad, 4,5 hp *
Psykiatrisk omvårdnad, 7,5 hp *
Gerontologisk och geriatrisk omvårdnad, 9 hp *
Hälsa och hälsoproblem hos barn och familj, 4,5 hp *

År 3

Den självständiga och professionella sjuksköterskan

Ledarskap och teamsamverkan inom omvårdnad 7,5 hp *
Kvalitetsförbättringar applicerade inom hälsofrämjande omvårdnad, 7,5 hp *
Innovationer, entreprenörskap och informatik inom samskapande omvårdnad, 7,5 hp *
Vetenskaplig teori och metod för evidensbaserad omvårdnad, 7,5 hp *
Sjuksköterskans professionella roll i den samskapande omvårdnaden, 15 hp *
Omvårdnad, examensarbete 15 hp *

Har du frågor om programmet?

Hanna Hartikainen

Hanna Hartikainen
Studentcoach och
kontaktperson Sjuksköterskeprogrammet

Utbildningar hos Campus Värnamo

Skriv ut sidan