Upplever du trängsel? Bidra med dina observationer

På uppdrag av regeringen följer länsstyrelserna upp hur rekommendationer, riktlinjer och råd som utfärdats av Folkhälsomyndigheten för att minska smittspridningen av covid‑19 efterlevs. Syftet med uppföljningen och rapporteringen är att regeringen löpande ska få regionala uppdateringar av efterlevnaden för att kunna vidta nödvändiga åtgärder mot smittspridningen i landet.

För att kunna bedöma hur rekommendationer, riktlinjer och råd efterlevs samverkar Länsstyrelsen i Jönköping med Region Jönköpings län, företrädare för länets kommuner och andra berörda aktörer inom respektive geografiska områden. Bland annat samlas uppgifter om efterlevnaden in via länets smittskyddsläkare, livsmedelsinspektörerna i kommunerna, kommunernas inrapportering och länsstyrelsens tillsynsgrupp. Det finns också en möjlighet för allmänheten att bidra till rapporteringen genom att delta i Länsstyrelsens enkät. Den innehåller frågor om upplevelse av trängsel och avstånd till andra. Svaren i enkäten blir ett utökat underlag för rapporteringen.

Länsstyrelsen i Jönköpings län står bakom enkäten och resultatet ska användas som underlag till rapporteringen om efterlevnad i Jönköpings län. Genom att delta i enkäten bidrar du med viktigt underlag till detta arbete. Datan från enkäten tillsammans med underlaget från aktörer i länet sammanställs för att regeringen löpande ska få regionala uppdateringar av efterlevnaden för att kunna vidta nödvändiga åtgärder mot smittspridningen i landet.

Du som deltar i enkäten är anonym, det är bara svaren som sparas. Du kan med fördel svara på enkäten vid flera tillfällen. Resultatet från enkäten kommer att presenteras veckovis i Länsstyrelsens regionala lägesbild.

Läs mer om uppdraget hos Länsstyrelsen i Jönköpings län

På Länstyrelsens webbplats kan du se regionala lägesbilder för Jönköpings län.

Fyll i enkäten

Fyll i länsstyrelsen enkät om efterlevnad av rekommendationer och riktlinjer gällande covid-19.

Skriv ut sidan