Om Kompetensutveckling Småland +

Projektet Kompetensutveckling Småland+ riktar sig till tillverkningsindustrin och dess leverantörer i Jönköpings- och Kronobergs län. Projektägare är Campus Värnamo och är en fortsättning på de populära tidigare projekten som tusentals deltagare från näringslivet har medverkat i. Projektet är finansierat med medel från Europeiska socialfonden.

Europiska unionens flagga som visar att projektet är finansierat av Europeiska unionen. Till höger om flaggan är det följande text: Medfinansieras av Europiska unionen.

Detta är Kompetensutveckling Småland+

Kompetensutveckling Småland+ är en fortsättning på de framgångsrika kompetensutvecklingsinsatser som vi har genomfört under de senaste åren. Genom projektet kan Campus Värnamo genomföra behovsstyrd kompetensutveckling och kompetenscoaching till näringslivet i Jönköpings och Kronoberg under ytterligare tre år. Det ger oss en stor möjlighet att ytterligare stärka och utveckla våra erbjudanden till medarbetare inom det småländska näringslivet.

Vi vill stärka företagens förmåga att arbeta långsiktigt och strategiskt med kompetensutveckling och skapa nya vanor genom kompetenscoaching och flexibla utbildningsinsatser. Projektet bidrar därför till att stärka individers kompetens och bygga förutsättningar för hållbara och konkurrenskraftiga arbetsplatser för den småländska industrin.

Målsättningen är att genomföra kompetenshöjande behovsstyrda insatser för sysselsatta män och kvinnor inom industrin och dess underleverantörer i Jönköpings- och Kronobergs län. Individerna som deltar i projektet ska efter insaterna förbättrat
sin förmåga att hantera omställning samt stärkt sin ställning på arbetsmarknaden

Projektet Kompetensutveckling Småland+ har en tydlig målsättning att skapa förutsättningar för hållbara och konkurrenskraftiga arbetsplatser inom industrin genom livslångt lärande.

Målgrupp

Minst 1800 unika deltagare har tagit del av behovsstyrda utbildningsinsatser från minst 100 företag i projektets upptagningsområde.

Jämställdhet

Vi arbetar för att stärka kvinnors ställning inom industrin och har ett mål att minst 25% av deltagarna i projektet ska vara kvinnor.

Projektet satsar även på att öka integration och inkludering för människor med utländsk bakgrund. Detta genom vår satsning på industrisvenska.

Projekttid

Projektet pågår från september 2023 till augusti 2026.

Organisation

Projektgrupp

Projektledare
Tobias Lundquist, Campus Värnamo

Projektadministratör och ekonom
Hanna Gran, Campus Värnamo

Kompetenscoacher
- Tobias Lundquist, Campus Värnamo
- Adam Svensson (främst företag inom Jönköpings län), Värnamo näringsliv
- Maja Karlberg (främst företag inom Kronobergs län), Epic - Innovation & Technology Center
- Niclas Stensson, Campus Värnamo
-
Joakim Wiedesheim, Polymercentrum
-
Thomas Gustavsson, Montico

Utvärderare
Enkätfabriken

Styrgrupp

Tobias Lundquist, projektledare Campus Värnamo

Enikö Olsson, verksamhetschef Campus Värnamo

Niclas Stensson, utvecklingsstrateg och pedagogiskt ansvarig Campus Värnamo

Lars-Uno Åkesson, kompetensakademiansvarig Campus Värnamo

Mikael Karlsson, kommunstyrelsens 1:a vice ordförande Värnamo kommun

Anette Myrvold kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Värnamo kommun

Har du frågor?

Dina frågor eller fungeringar om Kompetensutveckling Småland+ svarar vår projektledare eller våra kompetenscoacher på. Här under hitttar du deras kontaktuppgifter.

Tobias Lundquist

Tobias Lundquist
Projektledare
Kompetensutveckling Småland+ och
ansvarig Partnerskapet

Niclas Stensson

Niclas Stensson
Utvecklingsstrateg
Kompetensutveckling för näringslivet

Skriv ut sidan