Studie- och yrkesvägledning

Skolan har en grundläggande målsättning med studie- och yrkesvägledande verksamhet enligt läroplanen. Den bygger på att elever i skolan ska utveckla kunskap om sig själva, om utbildningar och om arbetslivet, vilket ska underlätta för ett medvetet och väl underbyggt val. Det är också skolans uppgift att påverka så att attityder och fördomar som begränsar studie- och yrkesvalet minimeras.

Grundskola

Studie- och yrkesvägledarens främsta roll för skolåren 7-9 handlar om att vägleda elever så att de kan göra ett väl underbyggt val inför gymnasiet. Arbetet innebär en ständigt pågående process i vilken eleverna behöver få kännedom om:

- Vem är jag?
- Vad kan jag?
- Vad vill jag?
- Hur gör jag?

Gymnasium

Studie- och yrkesvägledningen för gymnasieelever handlar ofta om frågor kring den individuella studieplanen, samt om valet av fortsatt utbildning och yrke.

Vuxenutbildning

Studie- och yrkesvägledaren hjälper den som vill börja läsa på vuxenutbildningen att upprätta en individuell studieplan. Studie- och yrkesvägledningen för vuxenelever handlar också om att informera om hur man kompletterar sin gymnasieutbildning, hur man blir behörig till högskoleutbildning, vilka möjligheter det finns till distansläsning med mera.

Granskad 2018-02-09
av Helena Bengtsson