Ansvar och försäkringar

Information om ansvar och försäkringar för elever under PRAO och APL.

Under praktiken har Företaget arbetsgivaransvaret/principalansvaret enligt skadeståndsrättsliga regler för eleven/praktikanten.

Elev/praktikant som omfattas av detta avtal är enligt 1 kap 3§ arbetsmiljölagen (1977:1160) i vissa avseenden likställd med arbetstagare. 

Företaget åtar sig samordnings- och skyddsansvaret enligt 3 kap arbetsmiljölagen (1977:1160). Kommunen svarar dock ekonomiskt för skador som praktikanten tillfogar enligt nedan:

  • Ren förmögenhetsskada genom brott, samt person- eller sakskada som tillfogas Företaget eller dess anställda. 
  • Företagets skadeståndansvar som Företaget, i egenskap av arbetsgivare för eleven/praktikanten, är skyldig att utge enligt skadeståndslagen 3 kap 1§. 

Undantag: Kommunen ersätter inte skador som omfattas av trafikskadelagen, dvs. skador som omfattas av trafikförsäkringen, eller motsvarande utländsk lagstiftning. Kommunen ersätter inte skador som orsakas i samband med praktikants övningskörning. Kommunen ersätter inte skador genom båtar, pontoner, mudderverk och liknande, luftfartyg, svävare eller hydrokopter.

Kommunen ersätter skador enligt ovan upp till följande belopp:

Personskador: 10 000 000 kr
Sakskador: 10 000 000 kr
Ren förmögenhetsskada: 500 000 kr.

Kommunen har inget betalningsansvar för skadehändelser som inte omfattas av kommunens ansvarsförsäkring och inte heller för eventuell del av ett skadebelopp som överstiger beloppen enligt ovan.

Skadeståndsskyldighet regleras i enlighet med gällande svensk lagstiftning och rättstillämpning.

Granskad 2018-04-09
av Anna Grunditz