Trälleborgsskolan

Trälleborgsskolan är en skola för elever från förskoleklass till skolår 5 med fritidshem och fritidsklubb. Skolan har omkring 400 elever varav ungefär 250 har skolbarnsomsorg.  

Historia

Trälleborgsskolan invigdes 10 december 1966 och renoverades och byggdes ut i början av 1990 talet.

Fritidshem och skola på samma ställe

De barn som behöver tillsyn före och efter skoldagen erbjuds vid behov fritidshemsplats.

Samlad skoldag

Vi lägger schema så att våra elever ska ha så jämna skoldagar som möjligt. För förskoleklass till skolår 2 innebär det att de börjar skolan klockan 08.15 och slutar 13.15 varje dag.

Fler vuxna - delat ansvar

Eleverna träffar varje dag flera vuxna som har ett delat ansvar för omsorg och undervisning. Det innebär att man ser och kan bedöma barnens utveckling och inlärning från flera olika synvinklar och få en bättre helhetsbild av varje barn.

Förskoleklass, åk 2 och åk 3 äter sin lunch i de lokaler där de arbetar. Varje grupp kan ha sina regler för måltiden och eleverna får hjälpa till med både förberedelser och undanplockning. Lunchrasten är 60 minuter, för att eleverna ska hinna äta i lugn och ro och dessutom hinna ha rast och möjlighet till lek. Köket har mycket hög standard och bjuder på nylagad och varierande mat.

Specialpedagog, speciallärare, idrottslärare, slöjdlärare och musiklärare har var och en sin speciella del i att eleverna utvecklas så allsidigt som möjligt. För elever med  behov av stöd har vi olika former av stöd.

Vi har också en elevhälsoorganisation som består av specialpedagog, talpedagog, kurator, skolsköterska, skolpsykolog och skolläkare. De har helt eller delvis sina tjänster förlagda på Trälleborgsskolan.

Skolår 1-5

Undervisning sker huvudsakligen i åldershomogena elevgrupper. Undervisningen och fritidsverksamheten på Trälleborgsskolan utgår från vårt uppdrag enligt grundskolans läroplan, Värnamo kommuns övergripande mål och barn- och utbildningsnämndens mål, samt skolans prioriteringar inom ramarna för dessa styrdokument.

Information och inflytande

På Trälleborgsskolan finns klassråd och för gemensamma frågor ett elevråd. Alla föräldrar inbjuds till utvecklingssamtal en gång per termin.

Som förälder kan du naturligtvis vända dig till personal och skolledning med frågor och synpunkter även vid andra tillfällen.

Granskad 2017-09-20
av Anna Grunditz