Värnamo kommuns logotyp

Jannelunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskolan

Ansvariga för planen

Rose-Marie Bjärsholm och Martina Tonnvik

Vår vision

Jannelunds förskola ska vara en plats där alla känner sig trygga, sedda, bekräftade och välkomna. Vi är alla olika men lika mycket värda.

Planen gäller från

2019-01-01

Planen gäller till

2019-12-31

Läsår

2019

Barnens delaktighet

Genom kroppsspråk, handling och samtal berörs de olika diskrimineringsgrunderna, de konkretiseras även i litteratur, drama, lek, film, m.m.

Vårdnadshavarnas delaktighet

Vid de dagliga tambursamtalen berörs ibland någon av de olika diskrimineringsgrunderna. Vi visar likabehandlingsplanen vid inskolningssamtal, föräldramöten och utvecklingssamtal, den hänger i våra hallar. Vi skickar ut en enkät i oktober varje år som berör likabehandlingsplanen. Planen mailas ut till samtliga vårdnadshavare årligen så att de har möjlighet att påverka utformningen av den. Avdelningarnas nyhetsbrev inkluderar arbetet med likabehandlingsplanen.

Personalens delaktighet

Vid samtliga personalkonferenser tas minst en av de olika diskrimineringsgrunderna upp för reflektion och diskussion. Kartläggning görs på avdelningarna i januari och augusti/september. Vid avdelningarnas veckoreflektion aktualiseras likabehandlingsplanen. Arbetet med likabehandlingsplanen sker dagligen och då berörs samtlig personal.

Förankring av planen

Den förankras hos vårdnadshavarna genom inskolningssamtal, föräldramöten, utvecklingssamtal och den mailas ut årligen.

Genom kontinuerligt arbete förankras den hos personalen.

Med kroppsspråk, handling och samtal berörs de olika diskrimineringsgrunderna, de konkretiseras även i litteratur, drama, lek, film, m.m.


Utvärdering

Beskriv hur fjolårets plan har utvärderats

Personalen har läst igenom planen och uttryckt sin åsikt, revidering av planen sker årligen. Då vi hade den systematiska kvalitetsarbetsdagen i februari utvärderades arbetet med likabehandlingsplanen. Under hösten genomfördes en enkätundersökning av vårdnadshavarna som berörde delar av likabehandlingsplanen.

Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan

Den pedagogiska personalen och vårdnadshavarna har varit delaktiga.

Resultat av utvärderingen av fjolårets plan

Ledningen anser att fjolårets plan ej var komplett och därför blev den ej utvärderad.

Årets plan ska utvärderas senast

2019-06-30

Beskriv hur årets plan ska utvärderas

Planen lyfts vid reflektionstillfällen varje vecka arbetslagsvis och månatligen vid personalkonferenserna som diskussionsunderlag. Den mailas också ut till vårdnadshavarna för grundlig genomgång i december. Genom enkäter har vårdnadshavarna ytterligare tillfälle för utvärdering. Via barnintervju, observation av barngruppen samt trygghatsvandringar. Vi utvärderar planen i samband med den systematiska kvalitetsarbetsdagen period 2 i februari.

Ansvarig för att årets plan utvärderas

Samtlig personal på förskolan och rektor.


Främjande insatser

Namn

Kränkande behandling

Områden som berörs av insatsen

Kränkande behandling

Mål och uppföljning

Alla vårdnadshavare ska kunna lämna sina barn till förskolan i förvissning om att dem känner sig trygga, trivs och inte blir kränkta hos oss.

Barnen ska känna sig trygga, trivas och inte bli kränkta då de är här.

Personalen ska arbeta för att alla barn ska känna sig trygga, trivas och inte bli kränkta i vår verksamhet.

Pedagogerna observerar kontinuerligt och tar upp det på reflektionstillfällena, samt diskuterar på en personalkonferens.

Insats

Vi är närvarande pedagoger och vägleder barnen i sina sociala kontakter.

Samtlig personal arbetar för att vara goda förebilder.

Vi reflekterar kring vårt förhållningssätt till barnen och varandra.

Vi lyssnar på barnen och tar deras känslor och tankar på allvar.

Ansvarig

Samtlig personal.

Datum när det ska vara klart

2019-10-30

Namn

Kön

Områden som berörs av insatsen

Kön

Mål och uppföljning

Vi ger barnen oavsett kön samma förutsättningar i lek, aktiviteter och den dagliga verksamheten. Vi är även noga med att alla ska komma till tals.

Pedagogerna observerar kontinuerligt och tar upp det på reflektionstillfällena, samt diskuterar på en personalkonferens.

Insats

Vi arbetar medvetet med att bryta traditionella könsmönster i alla situationer.

Ansvarig

Pedagogerna på förskolan.

Datum när det ska vara klart

2019-11-30

Namn

Könsidentitet eller könsuttryck

Områden som berörs av insatsen

Könsidentitet eller könsuttryck

Mål och uppföljning

Att utforma verksamheten så att barnen kan utveckla sina intressen och förmågor utan att hämmas av stereotypa könsroller. Diskrimineringsgrunden tas upp på en personalkonferens och kontinuerligt på våra reflektioner för att medvetandegöra det för oss pedagoger.

Insats

Kartläggning av miljön, litteratur, ha ett varierat utklädningsmaterial samt att pedagogerna strävar efter att ha ett könsneutralt förhållningssätt vad gäller barns lek, klädsel, uttryck och intressen.

Ansvarig

All personal

Datum när det ska vara klart

2019-10-30

Namn

Etnisk tillhörighet

Områden som berörs av insatsen

Etnisk tillhörighet

Mål och uppföljning

Känna sig trygg och stolt över sin etniska tillhörighet, skapa en medvetenhet hos oss alla att vi lever i ett mångkulturellt samhälle och att mångfald är en tillgång. Diskrimineringsgrunden tas upp på en personalkonferens och kontinuerligt på våra reflektioner.

Insats

Vi skaffar oss mer kunskap om de olika etniska tillhörigheterna i vår närhet genom t.ex. litteratur, filmer och appar. Vi ska ha ett öppet förhållningssätt där man visar nyfikenhet och intresse för människors olika etniska tillhörigheter och se det som en tillgång.

Ansvarig

All personal

Datum när det ska vara klart

2019-11-30

Namn

Religion eller annan trosuppfattning

Områden som berörs av insatsen

Religion eller annan trosuppfattning

Mål och uppföljning

Känna sig trygg och stolt över sin religion eller annan trosuppfattning, skapa en medvetenhet hos oss alla att det finns olika religioner och trosuppfattningar.Diskrimineringsgrunden tas upp på en personalkonferens och kontinuerligt på våra reflektioner.

Insats

Vi skaffar oss mer kunskap om de olika religionerna och trosuppfattningarna i vår närhet genom t.ex. litteratur, filmer och appar. Vi ska ha ett öppet förhållningssätt där man visar nyfikenhet och intresse för människors olika religioner och trosuppfattningar och se det som en tillgång.

Ansvarig

samtlig personal

Datum när det ska vara klart

2019-11-30

Namn

Funktionsnedsättning

Områden som berörs av insatsen

Funktionsnedsättning

Mål och uppföljning

Vi ska ta hänsyn till barnens olika förutsättningar och behov. Diskrimineringsgrunden tas upp på en personalkonferens och kontinuerligt på våra reflektioner.

Insats

Vi anpassar och utformar vår verksamhet så att alla kan delta utifrån sina individuella förutsättningar och sin funktionsförmåga.

Ansvarig

samtlig personal

Datum när det ska vara klart

2019-11-30

Namn

Sexuell läggning

Områden som berörs av insatsen

Sexuell läggning

Mål och uppföljning

Alla ska bli sedda och accepterade för den dem är. Vi vill visa att familjer kan se olika ut. Diskrimineringsgrunden tas upp på en personalkonferens och kontinuerligt på våra reflektioner.

Insats

Vi läser böcker och tittar på filmer med olika familjekonstellationer. I lek och samtal uppmärksammar vi barnen på att det finns olika familjebildningar.

Ansvarig

samtlig personal

Datum när det ska vara klart

2019-10-30

Namn

Ålder

Områden som berörs av insatsen

Ålder

Mål och uppföljning

På vår förskola ska alla barn oavsett ålder bli sedda som kompetenta individer. De ska ha möjlighet att utforska, upptäcka samt ha inflytande över verksamheten. Diskrimineringsgrunden tas upp på en personalkonferens och kontinuerligt på våra reflektioner.

Insats

Vi ska utmana barnen utifrån deras nivå och individuella behov, inte ålder.

Ansvarig

samtlig personal

Datum när det ska vara klart

2019-11-30


Kartläggning

Kartläggningsmetoder

Husmodellen som är en form av trygghetsvandring, enkäter till vårdnadshavare, kartläggning av inne- och utemiljö och dagliga observationer av lek och samspel.

Områden som berörs i kartläggningen

Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder

Hur barn och föräldrar har involverats i kartläggningen

Dem har involverats via husmodellen och enkäter.

Hur personalen har involverats i kartläggningen

Den pedagogiska personalen har involverats i samtliga kartläggningsmetoder. Övrig personal kommer att involveras i kartläggningen av inne- och utemiljön.

Resultat och analys

Husmodellen har resulterat i omformning av de pedagogiska miljöerna. På grund av husmodellen försöker vi vara mer närvarande pedagoger och det har resulterat i en lugnare miljö.

Enkäterna visade att de flesta vårdnadshavare upplever att barnen trivs och känner trygghet på förskolan.

De dagliga observationerna har resulterat i att vi har blivit mer uppmärksamma på de olika diskrimineringsgrunderna i den dagliga verksamheten.


Förebyggande åtgärder

Namn

Boköversyn

Områden som berörs av åtgärden

Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder

Mål och uppföljning

Målet är att samtliga diskrimineringsgrunder och kränkande behandling ska finnas med i den litteratur vi har på förskolan. Vi kommer även att göra en boklista där titel, författare och diskrimineringsgrund finns med.

I november då planen mot diskriminering och kränkande behandling ska revideras så kollas boklistan över.

Åtgärd

Vi lånar eller köper in litteratur inom alla diskrimineringsgrunder och kränkande behandling.

Motivera åtgärd

Litteraturen kommer i en del fall vara första gången barnet stöter på de olika diskrimineringsgrunderna och kränkande behandling.

Ansvarig

all pedagogisk personal

Datum när det ska vara klart

2019-11-30

Namn

Lekmaterial

Områden som berörs av åtgärden

Kön och Könsidentitet eller könsuttryck

Mål och uppföljning

Barnen ska, utan att begränsas av traditionella könsmönster, kunna välja lekar utifrån sina egna intressen.

Genom kontinuerliga observationer i den dagliga verksamheten och diskussioner kommer åtgärden att uppföljas.

Åtgärd

Inköp av varierat lekmaterial som motverkar traditionella könsmönster.

Motivera åtgärd

Vi har sett att det behövs en mer mångfald i vårt lekmaterial.

Ansvarig

samtlig pedagogisk personal

Datum när det ska vara klart

2019-11-30


Rutiner för akuta situationer

Policy

På vår förskola strävar vi efter en nolltolerans mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling

Vi måste ständigt vara närvarande pedagoger och vägleda barnen. Lyssna aktivt på barn och föräldrar och ta deras känslor och tankar på allvar.

Personal som barn och föräldrar kan vända sig till

All ordinarie personal på avdelning samt rektorn.

Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av andra barn

Samtal med de inblandade barnen.

Se över händelsen och förändrar direkt för att det inte ska inträffa igen.

Dokumentera samtalet och händelsen vid behov. Detta görs av den pedagog som har sett händelsen eller som är närvarande.

Informera vårdnadshavare till alla inblandade vid behov görs en anmälan till rektor.

Rektor är skyldig att anmäla till huvudman om kränkningarna/trakasserierna fortsätter.

Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av personal

Det är varje personals ansvar att reagera och prata direkt med den personal som kränker ett barn.

Kontakta rektor om inte kränkningarna upphör.

Rektor kontakta berörd person.

Rektorn se till att utredningen görs av en oberoende person som samla in fakta och planerar eventuella åtgärder.

Skyddsombud/facklig förtroendeman informeras.

Rutiner för uppföljning

När en utredning görs och åtgärderna är beslutade ska det samtidigt framkomma när och hur en uppföljning ska ske och vilka som ska ingå i uppföljningen.

Rutiner för dokumentation

Anmälan ska dokumenteras via områdets blankett "Anmälan om kränkande behandling".

Ansvarsförhållande

Personalen har ansvar för att upptäcka kränkningarna och anmäler till rektor, som i sin tur har ansvar att en anmälan görs till huvudmannen som påbörjar en utredning.