Värnamo kommuns logotyp

Borgens förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling2019

Vår vision

På vår förskola ska diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling inte förekomma. På vår förskola ska alla ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.

Alla oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder ska behandlas och bemötas med respekt och värdighet av barn och personal. Lokalerna ska vara utformade, inredda och utrustade så att de ger god tillgänglighet och användbarhet för personer med fysiska funktionshinder.

Enligt skollagen och diskrimineringslagen är det förbjudet att kränka, diskriminera eller trakassera någon.

Detta innebär att alla, oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion/livsåskådning, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, funktionshinder eller ålder ska behandlas och bemötas med samma respekt och värdighet av barn och personal.

Kränkning kännetecknas av att någon blir orättvist eller illa behandlad, att människovärdet kränks. Det är den som utsätts upplevelse av händelsen som avgör om det är en kränkning.

Diskriminering och trakasserier kännetecknas av att någon blir illa behandlad

p.g.a kön, etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, funktionshinder eller ålder

Rutiner för att upptäcka trakasserier och kränkande behandling:

Policy: Vi strävar efter att det inte ska förekomma trakasserier och kränkande behandling på vår förskola.

Förebyggande åtgärder mot kränkande behandling:

 • Diskussioner om förhållningssätt, regler och rutiner i arbetslaget
 • Gemensamt med barnen kommit fram till reglerna ”Så här gör vi på Borgens förskola”
 • Barnenkäter
 • Barnintervjuer
 • Utvecklingssamtal
 • Föräldramöte
 • Tamburkontakt
 • Observationer
 • Samtal med specialpedagogen

Mål:

 • Alla barn och vuxna ska trivas och känna sig trygga i förskolan.
 • Att ge barnen oavsett om det är en flicka eller en pojke samma förutsättningar att välja material, att komma till tals och att utveckla sina intressen i förskolan.
 • Att skapa förutsättningar för att barnen kan utveckla sina förmågor och intressen utan att begränsas av stereotypa könsroller.
 • Att hjälpa barnen att känna stolthet över sig själva och sin etniska tillhörighet.
 • Att hjälpa barnen att utveckla deras förmåga till empati och omtanke, liksom öppenhet och respekt för skillnader i människors uppfattning och levnadssätt.
 • Att alla barn ska få stöd så att de utvecklas så långt som möjligt med hänsyn till egna behov och förutsättningar.
 • Alla barn ska få en vidgad syn på begreppet familj.
 • Att ge förutsättningar för barnen att utveckla sina förmågor och intressen oavsett barnens ålder.
 • Barnen ska utveckla sin empatiförmåga och visa hänsyn.
 • Vi vill minska risken för konflikter och kränkande behandling.
 • Alla barn ska känna sig trygga på utegården.

Om du som vårdnadshavare känner att ditt barn blivit utsatt för någon form av kränkande behandling kontakta oss:

Borgens förskola: 0370-377790

Rektor Jessica Arousell: 0370-377723

jessica.arousell@edu.varnamo.se