Värnamo kommuns logotyp

Ängens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet

Läsår: 2018/2019

Grunduppgifter

Verksamhetsformer som omfattas av planen

Förskoleverksamhet

Ansvariga för planen

All personal på Ängens förskola

Vår vision

På vår förskola ska diskriminering, trakassering eller annan kränkande behandling inte förekomma. På vår förskola ska alla ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridandeidentitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras (Barnkonventionen, Artikel 2). Alla ska behandlas och mötas med respekt och värdighet. Lokalerna ska vara utformade, så att de ges god tillgänglighet och användbarhet för personer med fysiska eller psykiska funktionshinder.

Lpfö:s mål

Förskolan ska sträva efter att varje barn

2.1 Normer och värden: förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning

Aktuella indikatorer utifrån BRUK (skolverkets verktyg för självskattning och utveckling av kvalitén i förskolan. Olika för de olika områdena inom det systematiska kvalitetsarbetet). Hur skattar ni er nu i jämförelse med föregående års skattning?

2.3 Främja lika rättigheter och möjligheter samt förebygga trakasserier och kränkande behandling

Planen gäller från
2018-02-28

Planen gäller till
2019-09-30

Läsår 2018/2019

Barnens delaktighet

Barnen på de två yngsta avdelningarna har tillverkat en kompissol som fungerar som en likabehandlingsplan.

Barnen på de två äldsta avdelningarna arbetar med känslomoln(taggiga molnet och mjuka molnet).

Bilder med ansiktsuttryck där olika känslor visas finns på alla avdelningar.

De äldre barnen har tillsammans med pedagoger gjort en egen likabehandlingsplan som används i den dagliga verksamheten.

Genom dagliga samtal och intervjuer.

Känslo-memory finns på mellanavdelningen.

Barnen på den yngsta avdelningen arbetar med ett tema där känslor förekommer kontinuerligt.

I samband med bland annat FN-dagen samtalas om barnkonventionen och barns rättigheter/skyldigheter.

Vårdnadshavarnas delaktighet

Likabehandlingsplanen finns att läsa på Skolportalen och på förskolan.

Utvecklingssamtal

Dagliga föräldrakontakter

Föräldraforum

Informationsbrev

Folder om kränkande behandling

Lotusdiagram

Personalens delaktighet

Att arbeta efter planen och använda den i vårt dagliga arbete.

Förankring av planen

Att använda den dagligen och påminna föräldrarna om att den finns tillgänglig att läsa.

All personal som jobbar på förskolan skall vara förtrogen med likabehandlingsplanen.

Utvecklingssamtal och föräldramöte.

Använda den vid planering.

Informera vikarier.

Informera övrig personal på förskolan, kök, städ och vaktmästare.

Informera vid inskolning

Utvärdering

Beskriv hur fjolårets plan har utvärderats

Åtgärder har diskuterats på Apt, Bruk, barnenkät, föräldramöte, föräldraråd, även med specialpedagog och rektor.

Förskolans prioriterade mål läsår 2019:

Arbeta aktivt med likabehandling.

Genomföra trygghetsvandringar/trygghetsobservationer.

Diskutera SKA på PK(Personalkonferens).

Konkreta åtgärder för målen året som gått samt vår bedömning hur det blev:

Arbeta aktivt med likabehandling och utveckla det mer på barnens nivå för att göra barnen mer medvetna om deras handlingars konsekvenser.

Genomför trygghetsvandringar/observationer med barnen för att kartlägga tryggheten i förskolans olika utrymmen.

Avsätta tid för diskussioner kring SKA kontinuerligt på PK för att alla ska bli förankrade i arbetet.

Självskattning utifrån BRUK (var är vi idag utifrån självskattningen):

Vi kartlägger regelbundet barnens trygghet, trivsel, relationer och samspel i gruppen tillsammans med vårdnadshavarna, för att identifiera risker för diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Uppnått till stor del.

Vi bidrar till ett gott klimat som präglas av tillit samt förtroendefulla och öppna relationer mellan personalen och barnen och mellan barnen. Uppnått helt.

Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan

All pedagogisk personal på Ängens förskola.

Resultat av utvärderingen av fjolårets plan

Barnens egen likabehandlingsplan, kompissol, ansiktsuttrycksbilder och känslomoln används aktivt av barn och vuxna. Dessa finns tillgängliga i verksamhetens centrum och på barnens nivå och har varit fortlöpande. Det i form av en kontinuerlig påminnelse om hur vi ska vara mot varandra. Många spontana samtal om hur man är och inte är mot varandra med hjälp av dessa bildverktyg.

Styrkor:

Arbetar aktivt med likabehandling på barnens nivå.

Uppmuntrar och hjälper barnen att sätta ord på sina känslor med hjälp av bildverktyg.

Ett bra tänk för en medveten handling i det dagliga värdegrundsarbetet på förskolan, t.ex. avdramatisering av namn.

Svagheter:

Diskussion och reflektion kring det systematiska kvalitetsarbetet på Personalkonferenser(PK).

Stora barngrupper och lokaler som inte är tillräckligt anpassade för verksamheten.

Analys

Säkra:

Fortsätta likabehandlingsarbetet med barnen och utveckla i takt med de behov som finns hos barnen.

Påminna varandra om vårt förhållningssätt gentemot barn och vuxna. Ge positiv feedback.

Utföra trygghetsvandringar och trygghetsobservationer enligt kommunens årshjul för systematiskt kvalitetsarbetet.

SKA diskussion med på PK-dagordning.

Förändra:

Prioritera tid för diskussion kring SKA-perioderna på varje PK.

Dela barngrupperna och utnyttja lokalerna både inne och ute för barnens bästa.

Årets plan ska utvärderas senast

2019-09-30

Beskriv hur årets plan ska utvärderas

Vid nästa SKA2 period där förskollärare diskuterar tillsammans. Efter diskussion i varje arbetslag och i hela förskolan i samband med BRUK självskattningen.

Ansvarig för att årets plan utvärderas

All pedagogisk personal på Ängen.


Främjande insatser

Namn

Kränkande behandling

Områden som berörs av insatsen

Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder

Mål och uppföljning

Att medvetet arbeta med värdegrunden för att lära barnen hur vi förhåller oss till varandra.

Att vi är närvarande och lyhörda pedagoger.

Att vi uppmärksammar det positiva istället för det negativa.

Våga ifrågasätta varandras pedagogiska förhållningssätt, både positivt och negativt.

Insats

Vi arbetar aktivt med värdegrunden i den dagliga verksamheten.

Vi avskärmar rum vid vissa tidpunkter.

Använder oss av normkritiska böcker.

Delar barngruppen i mindre grupper.

Kontinuerlig uppföljning

Februari: Fortsatt arbete enligt insatsen (se ovan).

April:

November:

Ansvarig

All pedagogisk personal på Ängens förskola

Datum när det ska vara klart

2019-09-30

Namn

Kränkande behandling

Områden som berörs av insatsen

Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder

Mål och uppföljning

Att medvetet arbeta med värdegrunden för att lära barnen hur vi förhåller oss till varandra.

Att vi är närvarande och lyhörda pedagoger.

Att vi uppmärksammar det positiva istället för det negativa.

Våga ifrågasätta varandras pedagogiska arbete (både positivt och negativt)

Insats

Vi arbetar aktivt med värdegrunden i den dagliga verksamheten. Vi avskärmar rum vid vissa tider under dagen.

Kontinuerlig uppföljning

Februari: Fortsatt arbete enligt insatsen (se ovan). Arbeta med ny inköpt material riktat mot värdegrundsarbete.

April:

November:

Ansvarig

All pedagogisk personal på Ängens förskola

Datum när det ska vara klart

2020-09-30

Namn

Kränkande behandling

Områden som berörs av insatsen

Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder

Mål och uppföljning

Att medvetet arbeta med värdegrunden för att lära barnen hur vi förhåller oss till varandra.

Att vi är närvarande och lyhörda pedagoger.

Att vi uppmärksammar det positiva istället för det negativa.

Våga ifrågasätta varandras pedagogiska arbeta (både positivt och negativt)

Insats

Trygghetsvandring/observationer.

Kontinuerlig uppföljning

Februari: Fortsatt arbete enligt insatsen (se ovan). Enligt årshjulet i september.

April:

November:

Ansvarig

All pedagogisk personal på Ängens förskola

Datum när det ska vara klart

2019-09-30

Kartläggning

Kartläggningsmetoder

Samtal över hela dagen med barnen i verksamheten.

Diskussioner i arbetslagen.

Samtal med vårdnadshavarna kontinuerligt.

Barnintervjuer.

Utvecklingssamtal.

Terminsbrev.

Föräldraforum.

Föräldramöte.

Trygghetsvandring/observation.

Områden som berörs i kartläggningen

Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder

Hur barn och föräldrar har involverats i kartläggningen

Ett gemensamt förhållningssätt och ett tydligt budskap från alla i verksamheten att kränkningar inte accepteras. Ordningsregler upprättas gemensamt av pedagoger och barn. Alla barn informeras muntligt om likabehandlingsplan mot kränkande behandling och ordningsregler.

Hur personalen har involverats i kartläggningen

All personal ska vara goda förebilder i sitt uppträdande. Ett demokratiskt och icke kränkande förhållningssätt gäller. All personal som jobbar på förskolan ska känna till innebörden av likabehandlingsplanen mot kränkande behandling. All personal ingriper mot alla former av icke-önskvärda beteenden. All personal är uppmärksam på sitt eget och barnens språk. Gruppstärkande aktiviteter och lekar. Vuxennärvaro i barnens lek. En medveten styrning av gruppkonstellationer vid organiserade lekar och rutiner.

Resultat och analys

Barnen på förskolan känner trygghet det visar resultatet på trygghetsvandringar/observationer och intervjuer. Vid utvecklingssamtalen har det också kommit fram att barnen trivs och föräldrarna ser att pedagogerna medvetet finns där barnen är. Att vi vuxna är närvarande i barnens lek gör att det blir en lugnare och mer strukturerad grupp. Tillfällen då barngruppen delats i mindre grupper har visat positivt resultat. Alla barn får känna sig delaktiga och bli mer ansvarstagande i leken. Genom ommöblering förändrar vi den pedagogiska miljö utifrån barnens intresse, där uppmärksammar vi också genusperspektivet, vi blir mer medvetna om varför vi gör på ett visst sätt för att främja alla barns utveckling. Vårdnadshavarna har blivit mer medvetna om likabehandlingsplanen då barnen påvisar sin egen likabehandlingsplan/kompissol och känslomolnen.

Förebyggande åtgärder

Namn

Förebyggande åtgärder

Områden som berörs av åtgärden

Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder

Mål och uppföljning

Barnens egna likabehandlingsplan, kompissol, känslomoln och uttrycksbilder.

Trygghetsvandring/observationer.

Åtgärd

Barnens egna likabehandlingsplan, kompissol, känslomoln och uttrycksbilder utvecklas och uppdateras.

Prioritera trygghetsvandringar/observationer och utföra dem terminsvis.

Motivera åtgärd

Kartläggningen kan hjälpa oss att synliggöra diskriminerande och kränkande beteende.

Kontinuerlig uppföljning

Februari: Med hjälp av åtgärderna synliggörs diskriminerande och kränkande beteenden och även minimeras då barnen är mer medvetna. Beteenden uppdagas och åtgärdas snabbare, oftast direkt. Pga medvetenhet hos både barn och pedagoger. Kontinuerligt arbete pågår varje dag i verksamheten.

April:

November:

Ansvarig

Pedagogerna på Ängens förskola.

Datum när det ska vara klart

2019-09-30

Rutiner för akuta situationer

Policy

På vår förskola har vi ett gemensamt förhållningssätt och ett tydligt budskap för alla i verksamheten att kränkningar, diskriminering och trakasserier inte accepteras. All personal ska vara goda förebilder i sitt uppträdande. Ett demokratiskt och icke-kränkande förhållningsätt gäller.

Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling

 • Personalen har ansvar för att hålla god uppsikt över alla platser där barn leker inom- och utomhus.
 • Personal som uppmärksammar diskriminering eller annan kränkande behandling ska reagera och agera direkt.
 • Alla barn på förskolan är allas ansvar. Därför har den personal som ser eller får veta något, skyldighet att ingripa omedelbart.
 • När en vuxen (personal, föräldrar och övriga) i samband med verksamheten diskriminerar eller kränker ett barn rapporteras det till rektor.

Personal som barn och föräldrar kan vända sig till

Barnen ska kunna vända sig till all personal på förskolan

Vårdnadshavare ska vända sig till förskolans pedagogiska personal eller rektorn.

Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av andra barn

 1. När personal får kännedom att ett barn blivit utsatt för en potentiell kränkning ska samtal ske med det utsatta barnet.
 2. Samtal med den som utfört handlingen för att skapa förståelse för hur den andre känner det, uppleva allvaret och för att få slut på den potentiella kränkningen.

Vid samtalen kan man använda sig av reflekterande frågor.

Hur kände du?

Hur tänkte du?

Kunde du gjort på något annat sätt?

Hur tror du att den andre kände sig?

 1. Dokumentera händelsen och samtalen
 2. Enhetens pedagoger diskuterar händelsen och gör en första bedömning av om ärendet är en kränkande behandling. I samband med detta kan specialpedagog och eller rektor konsulteras.
 3. Se direkt över vad som kan förändras så att händelsen inte ska inträffa igen.
 4. Personalen är skyldig att anmäla alla former av kränkande behandling till rektor. Rektor tillsätter utredning och ansvarar för att den genomförs skyndsamt. Eventuella åtgärder vidtas. Blanketter finns på Nettan under: Nettan | Organisation och förvaltningar | Barn- och utbildningsförvaltningen | Dokumentarkiv Buf
 5. Informera vårdnadshavare till de inblandade.
 6. Rektor är skyldig att anmäla detta till barn- och utbildningsförvaltningen. Rektorn tillsätter skyndsamt utredning som därefter sker stegvis. Blanketterna finns enligt ovan hänvisning.

Rutinerna enligt ovan genomförs omgående och en del punkter sker parallellt.

Ovanstående rutiner ska tillämpas på motsvarande sätt om ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier på sätt som avses i diskrimineringslagen (2008:567).

Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av personal

 1. Kontakta berörd chef omgående.
 2. Chefen ska bedöma vilka personer i verksamheten som ska informeras om det inträffade.
 3. Berörd chef ser till att en utredning görs av en oberoende person. (tjänsteman på bu -förvaltningen, alt. personalavdelningen)
 4. Den som ansvarar för utredningen samlar in fakta och planerar ev. åtgärder.
 5. Skyddsombud/ facklig förtroendeman informeras.
 6. Om medarbetaren önskar har den fackliga organisationen möjlighet att delta i samtalen. Berörd chef samtalar med medarbetaren och kartlägger behov av personligt stöd.
 7. Individuell plan arbetas fram utifrån utredningens resultat.
 8. Åtgärder styrs av vad som inträffat.
 9. Finns allvarlig misstanke mot enskild personal ska berörd chef omedelbart ta kontakt med förvaltningschef/ personalavdelning för att diskutera en ev. avstängning från arbetet.

Beslut om avstängning tas av förvaltningschefen.

Rutinerna enligt ovan genomförs omgående och en del punkter sker parallellt.

Ovanstående rutiner ska tillämpas på motsvarande sätt om ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier på sätt som avses i diskrimineringslagen (2008:567).

Rutiner för uppföljning

Sker fortlöpande genom samtal, observationer och skriftlig dokumentation så länge behovet finns utifrån åtgärderna i utredningen.

Rutiner för dokumentation

 • Vad som har hänt och när. Ansvarig är berörd personal.
 • Efter samtalen. Ansvarig är berörd personal.
 • Vid uppföljning. Rektor utser den som ska utreda och dokumentera.

Ansvarsförhållande

All personal har skyldighet att anmäla.

Rektor har det yttersta ansvaret att åtgärder vidtas.