Regnbågens förskola, fristående

Välkommen till Regnbågens förskola - en förskola för alla!

Vår verksamhet

Verksamheten utgår ifrån den nationella läroplanen för förskolan. Förskolan har också en lokal utvecklingsplan där barnets intressen och behov ligger till grund.

Förskolan har en kristen grundsyn och drivs av Rydaholms frikyrka. Vi tar emot barn i åldrarna 1-5 år. Vi har två "hemvister" på förskolan där barnen är uppdelade i åldersgrupper, Hemvist 1: ca 1-3 år, Hemvist 2: ca 3-5 år.

Förskolan har rymliga och ändamålsenliga lokaler i frikyrkans undervåning. Där finns en ateljé, lekhall och rum för både större och mindre grupper. Utemiljön består av en stor gård där lek, rörelse och skapande stimuleras.

Frukost, lunch och mellanmål tillagas i frikyrkans kök av vår egen husmor. Maten serveras i övervåningen .Ibland äter vi också mat utomhus.

Förskolans verksamhet är allsidig och utgår från ett temainritat arbetsätt. Den lilla gruppen står i centrum, där alla blir sedda och hörda. Utevistelse har en stor och viktig del i vårt pedagogiska arbete. Stor vikt läggs också vid social utveckling, kamratskap, sång, musik och skapande verksamhet.

Vi har väl utbildad personal som skapar en kärleksfull miljö präglad av värderingar som stämmer med kristen grundsyn.

Vision och mål

Regnbågen, en förskola för alla, där barn och föräldrar blir sedda och hörda, känner sig trygga och blir älskade och där alla har ett unikt värde.

En förskola där verksamheten präglas av en pedagogik där omvårdnad, omsorg, fostran och lärande bildar en helhet.

Mål som prioriteras

  • Kristna värderingar - empati, omsorg, respekt, ansvar trygghet och allas lika värde.
  • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö
  • empati samt en vilja att hjälpa andra, kamratskap
  • en trygg miljö som ser det enskilda barnet och stöder dess utveckling
  • uppmuntra föräldraskapet
  • allsidig verksamhet som inspirerar till nyfikenhet och ett lustfyllt lärande

Välkommen till oss!

Granskad 2018-03-13
av Anna Grunditz