Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

Riksintresse kulturmiljövård

Kulturmiljöer som bedöms ha specifika nationella och regionalt värdefulla värden och intressen regleras av miljöbalken som riksintresse för kulturmiljövården.

Riksintresse

Riksintressen omfattar även andra kategorier som natur, friluftsliv, säkerhet och försvar och dessa regleras enligt tredje eller fjärde kapitlet i miljöbalken. Enligt miljöbalken har riksintressen företräde framför lokala och allmänna intressen i den fysiska planeringen, vilket bland annat innebär att ett riksintresses värden eller betydelser inte påtagligt får skadas eller förändras. De flesta riksintressen har även kulturvärden av flera kategorier, till exempel fornlämningar, kulturlämningar, äldre byggnader och kultur­landskap.

Riksantikvarieämbetets har ansvaret för att besluta om områden av riksintresse för kulturmiljövården. Länsstyrelsen och kommunerna har ett gemensamt ansvar för riksintressena på lokal nivå. Detta innebär bland annat att kommunerna ska visa hur områdena skyddas i den kommunala översiktsplaneringen. Länsstyrelserna bedömer även hur kommunerna sköter sina uppdrag och kan därför ingripa mot kommunala beslut som hotar riksintressen. 

Värnamos kulturmiljöer

I Värnamo kommun finns tolv kulturmiljöer, vilka är klassade som riksintressen för kulturmiljövården enligt miljöbalken.

 • Dannäs
 • Finnvedens folkland
 • Getaryggarna
 • Hindsen
 • Nya Åminne
 • Nydala kloster
 • Nästa och Kärda
 • Rydaholm
 • Södra Vissö
 • Sötåsa
 • Vallerstad
 • Åminne och Källunda, herrgårdslandskap runt Källundasjön

Senast granskad:
2019-12-19

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter