Trolle klippa, söder om Bor

Kulturarv och kulturmiljövård

Kulturmiljöer

I landskap och miljöer runt oss finns spåren av människor som har levt och verkat före oss. Kulturmiljöer omfattar samtliga miljöer som är skapade och formade av oss människor genom tider och generationer. Det kan vara alltifrån äldre byggnader, äldre vägar, kulturlämningar, fornlämningar, slåtterängar, hagar, kulturväxter till hela kulturlandskap. Med "kultur" avses här människans påverkan på naturmiljöerna. Kulturmiljöerna präglas och påverkas lokalt och regionalt efter olika faktorer som geografi, historia, traditioner och hävd.

Kulturmiljövård innebär bevarande, skötsel och andra åtgärder för att skydda kulturmiljöer. Tidigare var kulturmiljöer och kulturminnesvård ofta förknippade med begrepp och betoning på enstaka monument eller minnesmärken. Numera ligger tonvikten mer på komplexa kulturlandskap och som kan omfatta ett varierat utbud av enskilda kulturmiljöer från olika tidsepoker. Ett kulturlandskap kan till exempel innehålla gravar från bronsåldern, medeltida vägsträckningar, 1700-talets oskiftade äldre ägostrukturer till 1950-talets byggnader i funkisstil. Men sammantaget utgör kulturmiljöerna en enhet som på olika sätt speglar landskapets och dess människors historia.

Kulturmiljölagen

Kulturmiljövård har stor betydelse för den fysiska omgivningen i landskapet med alla de spår och lämningar som mänsklig aktivitet skapat. Kulturmiljövård bedrivs av både av olika aktörer och nivåer i samhället, riksantikvarieämbetet, centrala museer, universitet och högskolor, regionala museer, lokala museer, kommuner, föreningar, studieförbund och skolor, enskilda forskare och intresserade personer.

Kulturmiljöer, kulturhistoriska byggnader, fornlämningar och kyrkor skyddas av Kulturmiljölagen. I 1 kap. Inledande bestämmelser. 1 § definieras kulturmiljöns innebörd och betydelse enligt följande: 
Det är en nationell angelägenhet att skydda och vårda vår kulturmiljö. Ansvaret för detta delas av alla. Såväl enskilda som myndigheter ska visa hänsyn och aktsamhet mot kulturmiljön. Den som planerar eller utför ett arbete ska se till att skador på kulturmiljön såvitt möjligt undviks eller begränsas.

Vi har alltså alla ett gemensamt ansvar för kulturmiljön, att bevara och informera om den för kommande generationer.

Kulturarv

Kulturarv är ett ord och begrepp som omfattar vad tidigare generationer har skapat och hur vi uppfattar, tolkar och för det vidare. I landskapet och i minnet finns spåren av oss själva och av de människor som har levat och verkar före oss. Kulturarv är ett vidare begrepp än kulturmiljö. Det omfattar inte bara föremål, byggnader, fornlämningar och kulturlämningar utan även berättelser, traditioner och ortnamn som vi övertar från tidigare generationer, det immateriella kulturarvet. Men det viktigt att påpeka att kulturarv inte är statiskt utan något som ständigt förändras och omformuleras av sin samtid. Varje tid bildar sig en egen uppfattning och innebörd om vad som är kulturarv.

Kulturarv berättar dels för oss hur äldre generationer tolkade sin samtid och dels hur samhället har förändrats genom tiden. Det är en angelägenhet för alla över generationerna att vårda och bevara vårt gemensamma kulturarv. Den historiska aspekten är viktig även för förståelsen av den egna närmiljön och livskvalitet. Men även för bygden och kommunens speciella identitet, vilket också kan även användas inom turismen. Samtidigt förändras definitionen av kulturarv med tiden. Det är därför viktigt att fundera över olika perspektiv, hur ett kulturarv hålls levande och berikande för alla människor, så att inga stängs utanför. Men det är viktigt att inte bara att vårda och bruka kulturarvet  för samtiden, utan även hur det förs vidare till kommande generationer i Värnamo.

Läs mer om kulturmiljövård och kulturarv

För dig som vill veta mer om kulturmiljövård och kulturarv. Du kan hitta mer information om organisationer, myndigheter och förbund som förvaltar och ansvarar för olika ämnen i pdf om kulturmiljövård och kulturarvPDF.

Granskad 2018-03-27
av Helena Bengtsson