2017-11-23

Centrum ses över inför stadens 100-årsjubileum

Värnamo centrum ska ses över inför att staden firar 100-årsjubileum om tre år.

2020 är det 100 år sedan Värnamo fick stadsrättigheter, och det bör uppmärksammas, tycker samhällsbyggnadsförvaltningen.

Förvaltningen har nu fått i uppdrag att ta fram en strategi för stadsutvecklingen i Värnamo centrum som också ska omfatta Kyrktorget.

"Kyrktorget har ett historiskt läge med viktiga intilliggande byggnader, Värnamo kyrka i norr, Stadshuset i öst, två flerbostadshus i väst samt gamla tingshuset inom torgets södra del. Kyrktorget har historiskt haft en
viktig roll i Värnamo stad som marknadstorg. Torget är idag ett representativt torg, utöver särskilda events används inte torget särskilt mycket. Med ett sådant läge och storlek som Kyrktorget har, kan torget utvecklas för att bistå med flera funktioner till stadslivet och därmed bidra till stadens fortsatta utveckling", skriver förvaltningen i underlagen till beslutet.

Redan nu har en del förändringar gjorts på Kyrktorget, bland annat har de gamla, slitna torgstånden plockats ned. Kommunfullmäktige har också sagt ja till ett förslag från en medborgare om belysning av torget.

I samhällsbyggnadsförvaltningens uppdrag ingår också att återkomma till kommunstyrelsen med förslag på besöksparkering till Stadshuset, som ligger intill Kyrktorget.

Senast uppdaterad 2017-11-27
av Anita Johansson