varnamo_se Åtgärdsplaner (MBN)

varnamo_se Riktlinjer (MBN)

Riktlinjer för anslaget till integrationsfrämjande projekt

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd

varnamo_se Bolagsordningar (ON)

varnamo_se Taxor och avgifter (ON)

(Inte publikt i Evolution) Avgiftstaxa för måltider inom äldre- och funktionshinderomsorgen 2020

(Inte publikt i Evolution) Avgiftstaxa för äldre- och funktionshinderomsorgen med tillämpningsanvisningar 2020

(Inte publikt i Evolution) Avgiftstaxa hemsjukvård

(Inte publikt i Evolution) Avgiftstaxa inom LSS-verksamheten 2020

Broschyr Avgifter inom äldreomsorgen 2020

Hyror äldreboende/särskilt boende 2020

Information för beräkning av avgift (enskilda vårdhem 60 år) - Omsorgsförvaltningen

Information för beräkning av avgift (enskskilda vårdhem 61 år) - Omsorgsförvaltningen

Information för beräkning av avgift (hemtjänst)

Information för beräkning av avgift (äldreomsorgen - särskilt boende)

varnamo_se Planer (SN)

(Inte publikt i Evolution) Plan för ekonomisk styrning- kostverksamheten

(Inte publikt i Evolution) Verksamhetsplan för servicenämnden 2020-2022

varnamo_se Stadgar (MBN)

varnamo_se Stadgar (SBN)

varnamo_se Delegationsordningar (KS)

(Inte publikt i Evolution) Kommunstyrelsens delegationsordning

(Inte publikt i Evolution) Kommunstyrelsens delegationsordning för TU samt TKT 2017-02-14

varnamo_se Taxor och avgifter (KS)

(Inte publikt i Evolution) Avfallstaxa 2020 Värnamo

Kopieringstaxa

varnamo_se Föreskrifter (MBN)

varnamo_se Bolagsordningar (SBN)

varnamo_se Reglementen (TU)

varnamo_se Åtgärdsplaner (SN)

Åtgärdsplan 2018 för intern kontroll service

varnamo_se Taxor och avgifter (TU)

Taxor sporthallar, fotbollsplaner, ishallar, simhallen från 2019-07-01

VA-taxa 2020

varnamo_se Riktlinjer (TU)

Riktlinjer för föreningsbidrag till föreningar som bedriver regelbunden verksamhet för barn och unga

varnamo_se Delegationsordningar (MBN)

(Inte publikt i Evolution) Delegationsordning medborgarnämnden

varnamo_se Bolagsordningar (SN)

varnamo_se Föreskrifter (SBN)

Allmänna lokala ordningsföreskrifter

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön

Principer för markupplåtelse av offentlig plats i Värnamo kommun

varnamo_se Planer (TU)

Plan för vatten och avlopp i Värnamo kommun Del 1

Plan för vatten och avlopp i Värnamo kommun Del 2

Plan för vatten och avlopp i Värnamo kommun Del 3

Plan för vatten och avlopp i Värnamo kommun Del 4

varnamo_se Riktlinjer (KS)

(Inte publikt i Evolution) Riktlinje - Digitala skyltar i Värnamo kommun

(Inte publikt i Evolution) Riktlinje alkohol och droger

(Inte publikt i Evolution) Riktlinje arbetslivsinriktad rehabilitering

(Inte publikt i Evolution) Riktlinje för domäner och domänregistrering

(Inte publikt i Evolution) Riktlinje för grafisk profil i Värnamo kommun

(Inte publikt i Evolution) Riktlinje för hantering av e-post i Värnamo kommun

(Inte publikt i Evolution) Riktlinje för hantering av personuppgifter i Värnamo kommun

(Inte publikt i Evolution) Riktlinje för intraprenader

(Inte publikt i Evolution) Riktlinje för lönebildning

(Inte publikt i Evolution) Riktlinje för medarbetarskap och ledarskap

Riktlinje för medborgarbudget

(Inte publikt i Evolution) Riktlinje för systematiskt arbetsmiljöarbete och aktiva åtgärder enligt diskrimineringslagen

(Inte publikt i Evolution) Riktlinje för tjänstledighet utöver lag och avtal

(Inte publikt i Evolution) Riktlinje för tobaksanvändning

(Inte publikt i Evolution) Riktlinje för Värnamo kommuns webbplatser

Riktlinje- Hantering av synpunkter i Värnamo kommun

Riktlinje mot kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier

(Inte publikt i Evolution) Riktlinje Sociala medier

(Inte publikt i Evolution) Riktlinjer för facklig tid i Värnamo kommun

Riktlinjer för handels- och attraktivitetsbidrag till näringslivs- och samhällsföreningar i Värnamo kommun

Riktlinjer för markanvisning och exploateringsavtal

(Inte publikt i Evolution) Riktlinjer för mål- och styrdokument Värnamo kommun

(Inte publikt i Evolution) Riktlinjer till reglemente för kontroll av ekonomiska transaktioner

varnamo_se Reglementen (UHN)

(Inte publikt i Evolution) Reglemente för upphandlingsnämnden

varnamo_se Riktlinjer (KN)

Gällande Riktlinjer för bidrag till hembygdsföreningar och föreningar inom kulturområdet - reviderade 2019

Riktlinjer för bidrag till fritids- och kulturarrangemang - Kopia

(Inte publikt i Evolution) Riktlinjer för bidrag till hembygdsföreningar och föreningar inom kulturområdet

Riktlinjer för lös konst

Riktlinjer för Värnamo kommuns kulturstipendium

Riktlinjer för årsbidrag till studieförbund

varnamo_se Åtgärdsplaner (UHN)

(Inte publikt i Evolution) Åtgärdsplan Dokumenthanteringsplan, upphandlingsnämnden

varnamo_se Taxor och avgifter (BUN)

(Inte publikt i Evolution) Avgiftsnivåer 2020 Maxtaxa barnomsorg

Barnomsorgstaxa och tillämpningsregler

(Inte publikt i Evolution) Taxa för tillfällig lokaluthyrning 2020

Taxor för kulturskolan 2020

varnamo_se Föreskrifter (TU)

(Inte publikt i Evolution) Allmänna bestämmelser för användande av Värnamo kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning - ABVA 2017

varnamo_se Föreskrifter (KN)

varnamo_se Ägardirektiv (SBN)

varnamo_se Delegationsordningar (TU)

varnamo_se Stadgar (BUN)

varnamo_se Delegationsordningar (ON)

(Inte publikt i Evolution) Delegationsordning för omsorgsnämndens verksamhet

varnamo_se Ägardirektiv (UHN)

varnamo_se Åtgärdsplaner (KN)

varnamo_se Delegationsordningar (UHN)

(Inte publikt i Evolution) Delegationsordning upphandlingsnämnden

varnamo_se Reglementen (SN)

(Inte publikt i Evolution) Reglemente för servicenämnden

varnamo_se Ägardirektiv (SN)

varnamo_se Riktlinjer (SN)

varnamo_se Policyer (ON)

varnamo_se Bolagsordningar (KN)

varnamo_se Bolagsordningar (MBN)

varnamo_se Planer (KN)

varnamo_se Taxor och avgifter (SN)

varnamo_se Riktlinjer (SBN)

Riktlinje för Värnamo kommuns arkitekturpris

Riktlinjer enligt alkohollagen 2019

Riktlinjer för serveringstillstånd 2019

varnamo_se Planer (SBN)

Bostadsförsörjningsplan

Kommunal Vattenförsörjningsplan

Stadsbyggnadsvision Värnamo stad

varnamo_se Bolagsordningar (KS)

varnamo_se Delegationsordningar (BUN)

Delegeringsordning för barn- och utbildningsnämnden

varnamo_se Åtgärdsplaner (KS)

Åtgärdsplan för Värnamo kommuns miljöarbete

varnamo_se Stadgar (SN)

varnamo_se Föreskrifter (KS)

Föreskrifter för avfallshantering

(Inte publikt i Evolution) Föreskrifter för avfallshantering Bilaga 1

(Inte publikt i Evolution) Föreskrifter för avfallshantering Bilaga 2

varnamo_se Ägardirektiv (BUN)

varnamo_se Åtgärdsplaner (TU)

Riktlinjer för föreningsbidrag till föreningar som bedriver regelbunden verksamhet för barn och unga

varnamo_se Föreskrifter (BUN)

varnamo_se Ägardirektiv (KS)

(Inte publikt i Evolution) Individuella ägardirektiv för Värnamo Energikoncernen

(Inte publikt i Evolution) Individuella ägardirektiv för Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB

(Inte publikt i Evolution) Individuella ägardirektiv för Värnamo Stadshus AB

(Inte publikt i Evolution) Individuellt ägardirektiv till Finnvedsbostäder AB

varnamo_se Bolagsordningar (UHN)

varnamo_se Reglementen (KS)

Allmän nämndsreglemente, beslutad 2019-03-28

(Inte publikt i Evolution) Arkivreglemente för Värnamo kommun

Arvodesbestämmelser för förtroendevalda, beslutad 2019-03-28

Arvodesbestämmelser, bilaga 1

Arvodesbestämmelser, bilaga 2

Arvodesbestämmelser, bilaga 3

(Inte publikt i Evolution) Kommunfullmäktiges arbetsordning

Kommunstyrelsens reglemente, beslutad 2019-03-28

(Inte publikt i Evolution) Reglemente för intern kontroll

Reglemente för kommunens revisorer

(Inte publikt i Evolution) Reglemente för krisledningsnämnden

(Inte publikt i Evolution) Reglemente för medborgarinitiativ

(Inte publikt i Evolution) Reglemente för nämndernas resultatfonder

Reglemente för valnämnden

Reglemente kommunalt partistöd i Värnamo kommun

varnamo_se Policyer (UHN)

(Inte publikt i Evolution) Policy för upphandling och inköp

varnamo_se Åtgärdsplaner (SBN)

varnamo_se Planer (ON)

(Inte publikt i Evolution) Krisledningsplan för omsorgsförvaltningen

(Inte publikt i Evolution) Program för ökad tillgänglighet

(Inte publikt i Evolution) Socialt program

varnamo_se Bolagsordningar (TU)

varnamo_se Taxor och avgifter (KN)

varnamo_se Stadgar (ON)

varnamo_se Stadgar (KS)

varnamo_se Delegationsordningar (SN)

Delegationsordning servicenämnden

varnamo_se Policyer (KS)

Arbetsmiljöpolicy

(Inte publikt i Evolution) Kravpolicy

(Inte publikt i Evolution) Policy – Värnamo kommun som arbetsgivare

Policy för EU och internationellt arbete

(Inte publikt i Evolution) Policy för evenemangsstöd och sponsring

Policy för Heltid som norm

(Inte publikt i Evolution) Policy för integrationspolitik

(Inte publikt i Evolution) Policy för investeringsprocessen

(Inte publikt i Evolution) Policy för kommunikation och information

(Inte publikt i Evolution) Policy för otillbörliga förmåner

(Inte publikt i Evolution) Policy och generella ägardirektiv för Värnamo kommuns majoritetsägda bolag

(Inte publikt i Evolution) Policy och ägardirektiv för bolag där Värnamo kommun är minoritetsägare

(Inte publikt i Evolution) Representationspolicy

varnamo_se Policyer (BUN)

varnamo_se Ägardirektiv (MBN)

varnamo_se Policyer (SN)

(Inte publikt i Evolution) Policy för fordon upp till 3,5 ton

(Inte publikt i Evolution) Policy för Mat och Måltider i Värnamo kommun

varnamo_se Ägardirektiv (TU)

varnamo_se Ägardirektiv (KN)

varnamo_se Åtgärdsplaner (BUN)

Dokumenthanteringsplan

(Inte publikt i Evolution) Åtgärdsplan för giftsmart förskola

varnamo_se Taxor och avgifter (MBN)

(Inte publikt i Evolution) Taxa för träffpunkt Vråen

varnamo_se Ägardirektiv (ON)

varnamo_se Policyer (TU)

varnamo_se Policyer (MBN)

varnamo_se Stadgar (TU)

varnamo_se Reglementen (SBN)

Reglemente för samhällsbyggnadsnämnden

varnamo_se Reglementen (ON)

(Inte publikt i Evolution) Arbetsordning för uppdrag som kontaktpolitiker i omsorgsförvaltningen

(Inte publikt i Evolution) Arkivbeskrivning omsorgsnämnden

Lokal värdighetsgaranti ordinärt boende

Lokal värdighetsgaranti särskilt boende

(Inte publikt i Evolution) Reglemente för omsorgsnämnden

(Inte publikt i Evolution) Reglemente för pensionärsrådet

(Inte publikt i Evolution) Reglemente för tillgänglighetsrådet

varnamo_se Riktlinjer (UHN)

varnamo_se Delegationsordningar (SBN)

varnamo_se Planer (UHN)

(Inte publikt i Evolution) Plan för upphandling

varnamo_se Åtgärdsplaner (ON)

(Inte publikt i Evolution) Dokumenthanteringsplan omsorgsnämnden

varnamo_se Reglementen (BUN)

Arkivbeskrivning för barn- och utbildningsnämnden

Barnomsorgstaxa och tillämpningsregler

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden

varnamo_se Riktlinjer (BUN)

Kommunala villkor för lärarlyftet II

(Inte publikt i Evolution) Riktlinje - Arbetsmiljöarbetet barn- och utbildnings-förvaltningen/Mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön

Riktlinje - Generellt förbud mot nötter i barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter

Riktlinje - IT-utrustning-personal

Riktlinje - Skolskjutsar

Riktlinje - VFU-lärarnas uppdrag

Riktlinje för agerande då elever har affektregleringssvårigheter utöver det vanliga

Riktlinje för barnomsorg i Värnamo kommun

Riktlinje för befattningar

Riktlinje för egenvård i skola och förskola

Riktlinje för elevdokumentation, grundskolan och grundsärskolan Värnamo kommun 2019-2020

Riktlinje för ersättning av glasögon

(Inte publikt i Evolution) Riktlinje för ersättning vid studier

Riktlinje för Finnvedens gymnasiums grafiska profil

Riktlinje för fri kvot.

(Inte publikt i Evolution) Riktlinje för fristående förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Riktlinje för förstelärare

Riktlinje för förstelärare i förskolan.

(Inte publikt i Evolution) Riktlinje för hantering av över- och underskott inom barn- och utbildningsförvaltningen.

(Inte publikt i Evolution) Riktlinje för lokalstandard i förskolan

Riktlinje för läkemedelshantering inom förskola och skola.

Riktlinje för Nationell Idrottsutbildning (NIU)

Riktlinje för placering av barn som vistas i skyddat boende

(Inte publikt i Evolution) Riktlinje för planeringstid för förskollärare och fritidspedagoger

(Inte publikt i Evolution) Riktlinje för presidie- och kontaktpolitikerbesök

Riktlinje för skolplacering

(Inte publikt i Evolution) Riktlinje för specialpedagog-/speciallärarutbildningen 2017

Riktlinje för studie- och skolresor gällande grundskolan i Värnamo kommun.

(Inte publikt i Evolution) Riktlinje för synpunktshantering

(Inte publikt i Evolution) Riktlinje för systematiskt kvalitetsarbete och internkontroll

Riktlinje kring medie- och informationskunnighet

Riktlinje skyddade personuppgifter

(Inte publikt i Evolution) Riktlinje Villkor för prioriterade högskoleutbildningar 2017-2020

Välkommen till barnomsorg i Värnamo kommun

varnamo_se Planer (BUN)

varnamo_se Föreskrifter (UHN)

varnamo_se Policyer (KN)

Policy för konstnärlig gestaltning enligt enprocentregeln

varnamo_se Reglementen (MBN)

Arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplan MBN

(Inte publikt i Evolution) Reglemente för medborgarnämnden

varnamo_se Planer (KS)

(Inte publikt i Evolution) Kommunal plan för avfallsförebyggande och hållbar avfallshantering

(Inte publikt i Evolution) Likabehandlingsplan 2019 - 2022

Plan för centrala strategier för digitalisering, 2019-2022

Plan för kommunikation och information

Plan för kulturmiljön i Värnamo kommun

Plan för uppföljning och insyn av verksamheter som utförs av privata utförare.

Plan för Värnamo kommuns miljöarbete

varnamo_se Taxor och avgifter (SBN)

Plan -och bygglovtaxa 2019

Räddningstjänstens avgifter och taxor 2020

Taxa för alkohol, tobak och receptfria läkemedel

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

Taxa för Värnamo kommuns offentliga kontroll inom livsmedelslagstiftningen

Värnamo Brandskyddkontrolltaxa 2020

Värnamo Sotningstaxa 2020

varnamo_se Planer (MBN)

(Inte publikt i Evolution) Verksamhetsplan för medborganämnden 2019-2021

(Inte publikt i Evolution) Verksamhetsplan för medborgarnämnden 2020-2022

varnamo_se Bolagsordningar (BUN)

varnamo_se Stadgar (UHN)

varnamo_se Policyer (SBN)

varnamo_se Taxor och avgifter (UHN)

varnamo_se Riktlinjer (ON)

(Inte publikt i Evolution) Riktlinjer för anställning som anhörigvårdare

varnamo_se Delegationsordningar (KN)

Delegationsordning för kulturnämnden

varnamo_se Reglementen (KN)

Dokumenthanteringsplan Kulturnämnden

Reglemente kulturnämnden 2019

varnamo_se Föreskrifter (ON)

varnamo_se Föreskrifter (SN)

varnamo_se Stadgar (KN)