varnamo_se Åtgärdsplaner (MBN)

varnamo_se Riktlinjer (MBN)

Riktlinjer för anslaget till integrationsfrämjande projekt

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd

varnamo_se Bolagsordningar (ON)

varnamo_se Taxor och avgifter (ON)

(Inte publikt i Evolution) Avgiftstaxa för måltider inom äldre- och funktionshinderomsorgen 2020

(Inte publikt i Evolution) Avgiftstaxa för äldre- och funktionshinderomsorgen med tillämpningsanvisningar 2020

(Inte publikt i Evolution) Avgiftstaxa inom LSS-verksamheten 2020

Broschyr Avgifter inom äldreomsorgen 2020

Hyror äldreboende/särskilt boende 2020

Information för beräkning av avgift (enskilda vårdhem 60 år) - omsorgsförvaltningen

Information för beräkning av avgift (enskilda vårdhem 61 år) - omsorgsförvaltningen

Information för beräkning av avgift (hemtjänst) - omsorgsförvaltningen

Information för beräkning av avgift (äldreomsorgen - särskilt boende) - omsorgsförvaltningen

varnamo_se Planer (SN)

(Inte publikt i Evolution) Plan för ekonomisk styrning- kostverksamheten

(Inte publikt i Evolution) Verksamhetsplan för servicenämnden 2020-2022

varnamo_se Stadgar (MBN)

varnamo_se Stadgar (SBN)

varnamo_se Delegationsordningar (KS)

(Inte publikt i Evolution) Kommunstyrelsens delegationsordning

(Inte publikt i Evolution) Kommunstyrelsens delegationsordning för TU samt TKT 2017-02-14

varnamo_se Taxor och avgifter (KS)

(Inte publikt i Evolution) Avfallstaxa 2020 Värnamo

Kopieringstaxa

varnamo_se Föreskrifter (MBN)

varnamo_se Bolagsordningar (SBN)

varnamo_se Reglementen (TU)

varnamo_se Åtgärdsplaner (SN)

Åtgärdsplan 2018 för intern kontroll service

varnamo_se Taxor och avgifter (TU)

Taxor sporthallar, fotbollsplaner, ishallar, simhallen från 2019-07-01

VA-taxa 2020

varnamo_se Riktlinjer (TU)

Riktlinjer för föreningsbidrag till föreningar som bedriver regelbunden verksamhet för barn och unga

varnamo_se Delegationsordningar (MBN)

(Inte publikt i Evolution) Delegationsordning medborgarnämnden

varnamo_se Bolagsordningar (SN)

varnamo_se Föreskrifter (SBN)

Allmänna lokala ordningsföreskrifter

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön

Principer för markupplåtelse av offentlig plats i Värnamo kommun

varnamo_se Planer (TU)

Plan för vatten och avlopp i Värnamo kommun Del 1

Plan för vatten och avlopp i Värnamo kommun Del 2

Plan för vatten och avlopp i Värnamo kommun Del 3

Plan för vatten och avlopp i Värnamo kommun Del 4

varnamo_se Riktlinjer (KS)

(Inte publikt i Evolution) Riktlinje - Digitala skyltar i Värnamo kommun

(Inte publikt i Evolution) Riktlinje alkohol och droger

(Inte publikt i Evolution) Riktlinje arbetslivsinriktad rehabilitering

(Inte publikt i Evolution) Riktlinje för domäner och domänregistrering

(Inte publikt i Evolution) Riktlinje för grafisk profil i Värnamo kommun

(Inte publikt i Evolution) Riktlinje för hantering av e-post i Värnamo kommun

(Inte publikt i Evolution) Riktlinje för hantering av personuppgifter i Värnamo kommun

(Inte publikt i Evolution) Riktlinje för intraprenader

(Inte publikt i Evolution) Riktlinje för lönebildning

(Inte publikt i Evolution) Riktlinje för medarbetarskap och ledarskap

Riktlinje för medborgarbudget

(Inte publikt i Evolution) Riktlinje för systematiskt arbetsmiljöarbete och aktiva åtgärder enligt diskrimineringslagen

(Inte publikt i Evolution) Riktlinje för tjänstledighet utöver lag och avtal

(Inte publikt i Evolution) Riktlinje för tobaksanvändning

(Inte publikt i Evolution) Riktlinje för Värnamo kommuns webbplatser

Riktlinje- Hantering av synpunkter i Värnamo kommun

Riktlinje mot kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier

(Inte publikt i Evolution) Riktlinje Sociala medier

(Inte publikt i Evolution) Riktlinjer för facklig tid i Värnamo kommun

Riktlinjer för handels- och attraktivitetsbidrag till näringslivs- och samhällsföreningar i Värnamo kommun

Riktlinjer för markanvisning och exploateringsavtal

(Inte publikt i Evolution) Riktlinjer för mål- och styrdokument Värnamo kommun

(Inte publikt i Evolution) Riktlinjer till reglemente för kontroll av ekonomiska transaktioner

varnamo_se Reglementen (UHN)

(Inte publikt i Evolution) Reglemente för upphandlingsnämnden

varnamo_se Riktlinjer (KN)

Gällande Riktlinjer för bidrag till hembygdsföreningar och föreningar inom kulturområdet - reviderade 2019

Riktlinjer för bidrag till fritids- och kulturarrangemang - Kopia

(Inte publikt i Evolution) Riktlinjer för bidrag till hembygdsföreningar och föreningar inom kulturområdet

Riktlinjer för lös konst

Riktlinjer för Värnamo kommuns kulturstipendium

Riktlinjer för årsbidrag till studieförbund

varnamo_se Åtgärdsplaner (UHN)

(Inte publikt i Evolution) Åtgärdsplan Dokumenthanteringsplan, upphandlingsnämnden

varnamo_se Taxor och avgifter (BUN)

(Inte publikt i Evolution) Avgiftsnivåer 2020 Maxtaxa barnomsorg

Barnomsorgstaxa och tillämpningsregler

Taxa för tillfällig lokaluthyrning 2019

(Inte publikt i Evolution) Taxa för tillfällig lokaluthyrning 2020

Taxor för kulturskolan 2019

Taxor för kulturskolan 2020

varnamo_se Föreskrifter (TU)

(Inte publikt i Evolution) Allmänna bestämmelser för användande av Värnamo kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning - ABVA 2017

varnamo_se Föreskrifter (KN)

varnamo_se Ägardirektiv (SBN)

varnamo_se Delegationsordningar (TU)

varnamo_se Stadgar (BUN)

varnamo_se Delegationsordningar (ON)

(Inte publikt i Evolution) Delegationsordning för omsorgsnämndens verksamhet

varnamo_se Ägardirektiv (UHN)

varnamo_se Åtgärdsplaner (KN)

varnamo_se Delegationsordningar (UHN)

(Inte publikt i Evolution) Delegationsordning för upphandlingsnämnden

varnamo_se Reglementen (SN)

(Inte publikt i Evolution) Reglemente för servicenämnden - revidering

varnamo_se Ägardirektiv (SN)

varnamo_se Riktlinjer (SN)

varnamo_se Policyer (ON)

varnamo_se Bolagsordningar (KN)

varnamo_se Bolagsordningar (MBN)

varnamo_se Planer (KN)

varnamo_se Taxor och avgifter (SN)

varnamo_se Riktlinjer (SBN)

Riktlinje för Värnamo kommuns arkitekturpris

Riktlinjer enligt alkohollagen 2019

Riktlinjer för serveringstillstånd 2019

varnamo_se Planer (SBN)

Bostadsförsörjningsplan

Kommunal Vattenförsörjningsplan

Stadsbyggnadsvision Värnamo stad

varnamo_se Bolagsordningar (KS)

varnamo_se Delegationsordningar (BUN)

Delegeringsordning för barn- och utbildningsnämnden

varnamo_se Åtgärdsplaner (KS)

Åtgärdsplan för Värnamo kommuns miljöarbete

varnamo_se Stadgar (SN)

varnamo_se Föreskrifter (KS)

Föreskrifter för avfallshantering

(Inte publikt i Evolution) Föreskrifter för avfallshantering Bilaga 1

(Inte publikt i Evolution) Föreskrifter för avfallshantering Bilaga 2

varnamo_se Ägardirektiv (BUN)

varnamo_se Åtgärdsplaner (TU)

Riktlinjer för föreningsbidrag till föreningar som bedriver regelbunden verksamhet för barn och unga

varnamo_se Föreskrifter (BUN)

varnamo_se Ägardirektiv (KS)

(Inte publikt i Evolution) Individuella ägardirektiv för Värnamo Energikoncernen

(Inte publikt i Evolution) Individuella ägardirektiv för Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB

(Inte publikt i Evolution) Individuella ägardirektiv för Värnamo Stadshus AB

(Inte publikt i Evolution) Individuellt ägardirektiv till Finnvedsbostäder AB

varnamo_se Bolagsordningar (UHN)

varnamo_se Reglementen (KS)

Allmän nämndsreglemente, beslutad 2019-03-28

(Inte publikt i Evolution) Arkivreglemente för Värnamo kommun

Arvodesbestämmelser för förtroendevalda, beslutad 2019-03-28

Arvodesbestämmelser, bilaga 1

Arvodesbestämmelser, bilaga 2

Arvodesbestämmelser, bilaga 3

(Inte publikt i Evolution) Kommunfullmäktiges arbetsordning

Kommunstyrelsens reglemente, beslutad 2019-03-28

(Inte publikt i Evolution) Reglemente för intern kontroll

Reglemente för kommunens revisorer

Reglemente för krisledningsnämnd

(Inte publikt i Evolution) Reglemente för medborgarinitiativ

(Inte publikt i Evolution) Reglemente för nämndernas resultatfonder

Reglemente för valnämnden

Reglemente kommunalt partistöd i Värnamo kommun

varnamo_se Policyer (UHN)

(Inte publikt i Evolution) Policy för fordon upp till 3,5 ton

(Inte publikt i Evolution) Policy för upphandling och inköp

varnamo_se Åtgärdsplaner (SBN)

varnamo_se Planer (ON)

(Inte publikt i Evolution) Demensprogram för Värnamo kommuns vård och omsorg om personer med demenssjukdom

(Inte publikt i Evolution) Krisledningsplan för omsorgsförvaltningen

(Inte publikt i Evolution) Program för ökad tillgänglighet

(Inte publikt i Evolution) Socialt program

varnamo_se Bolagsordningar (TU)

varnamo_se Taxor och avgifter (KN)

varnamo_se Stadgar (ON)

varnamo_se Stadgar (KS)

varnamo_se Delegationsordningar (SN)

Delegationsordning servicenämnden

varnamo_se Policyer (KS)

Arbetsmiljöpolicy

(Inte publikt i Evolution) Policy – Värnamo kommun som arbetsgivare

Policy för EU och internationellt arbete

(Inte publikt i Evolution) Policy för evenemangsstöd och sponsring

Policy för Heltid som norm

(Inte publikt i Evolution) Policy för integrationspolitik

(Inte publikt i Evolution) Policy för investeringsprocessen

(Inte publikt i Evolution) Policy för kommunikation och information

(Inte publikt i Evolution) Policy för otillbörliga förmåner

(Inte publikt i Evolution) Policy och generella ägardirektiv för Värnamo kommuns majoritetsägda bolag

(Inte publikt i Evolution) Policy och ägardirektiv för bolag där Värnamo kommun är minoritetsägare

(Inte publikt i Evolution) Representationspolicy

varnamo_se Policyer (BUN)

varnamo_se Ägardirektiv (MBN)

varnamo_se Policyer (SN)

(Inte publikt i Evolution) Policy för Mat och Måltider i Värnamo kommun

varnamo_se Ägardirektiv (TU)

varnamo_se Ägardirektiv (KN)

varnamo_se Åtgärdsplaner (BUN)

Åtgärdsplan Dokumenthanteringsplan

(Inte publikt i Evolution) Åtgärdsplan för giftsmart förskola

varnamo_se Taxor och avgifter (MBN)

(Inte publikt i Evolution) Taxa för träffpunkt Vråen

varnamo_se Ägardirektiv (ON)

varnamo_se Policyer (TU)

varnamo_se Policyer (MBN)

varnamo_se Stadgar (TU)

varnamo_se Reglementen (SBN)

Reglemente för samhällsbyggnadsnämnden

varnamo_se Reglementen (ON)

(Inte publikt i Evolution) Arbetsordning för uppdrag som kontaktpolitiker i omsorgsförvaltningen

(Inte publikt i Evolution) Arkivbeskrivning omsorgsnämnden

Lokal värdighetsgaranti ordinärt boende

Lokal värdighetsgaranti särskilt boende

(Inte publikt i Evolution) Reglemente för omsorgsnämnden

(Inte publikt i Evolution) Reglemente för pensionärsrådet

(Inte publikt i Evolution) Reglemente för tillgänglighetsrådet

varnamo_se Riktlinjer (UHN)

varnamo_se Delegationsordningar (SBN)

varnamo_se Planer (UHN)

(Inte publikt i Evolution) Plan för upphandling

varnamo_se Åtgärdsplaner (ON)

(Inte publikt i Evolution) Dokumenthanteringsplan omsorgsnämnden

varnamo_se Reglementen (BUN)

Arkivbeskrivning för barn- och utbildningsnämnden

Barnomsorgstaxa och tillämpningsregler

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden

varnamo_se Riktlinjer (BUN)

Kommunala villkor för lärarlyftet II

(Inte publikt i Evolution) Riktlinje - Arbetsmiljöarbetet barn- och utbildnings-förvaltningen/Mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön

Riktlinje - Generellt förbud mot nötter i barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter

Riktlinje - IT-utrustning-personal

Riktlinje - Skolskjutsar

Riktlinje - VFU-lärarnas uppdrag

Riktlinje för agerande då elever har affektregleringssvårigheter utöver det vanliga

Riktlinje för barnomsorg i Värnamo kommun

Riktlinje för befattningar

Riktlinje för egenvård i skola och förskola

Riktlinje för elevdokumentation, grundskolan och grundsärskolan Värnamo kommun 2019-2020

Riktlinje för ersättning av glasögon

(Inte publikt i Evolution) Riktlinje för ersättning vid studier

Riktlinje för Finnvedens gymnasiums grafiska profil

(Inte publikt i Evolution) Riktlinje för fristående förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Riktlinje för förstelärare

(Inte publikt i Evolution) Riktlinje för hantering av över- och underskott inom barn- och utbildningsförvaltningen.

(Inte publikt i Evolution) Riktlinje för lokalstandard i förskolan

Riktlinje för läkemedelshantering inom förskola och skola.

Riktlinje för Nationell Idrottsutbildning (NIU)

Riktlinje för placering av barn som vistas i skyddat boende

(Inte publikt i Evolution) Riktlinje för planeringstid för förskollärare och fritidspedagoger

(Inte publikt i Evolution) Riktlinje för presidie- och kontaktpolitikerbesök

Riktlinje för skolplacering

(Inte publikt i Evolution) Riktlinje för specialpedagog-/speciallärarutbildningen 2017

Riktlinje för studie- och skolresor gällande grundskolan i Värnamo kommun.

(Inte publikt i Evolution) Riktlinje för synpunktshantering

(Inte publikt i Evolution) Riktlinje för systematiskt kvalitetsarbete och internkontroll

Riktlinje kring medie- och informationskunnighet

Riktlinje skyddade personuppgifter

(Inte publikt i Evolution) Riktlinje Villkor för prioriterade högskoleutbildningar 2017-2020

Välkommen till barnomsorg i Värnamo kommun

varnamo_se Planer (BUN)

varnamo_se Föreskrifter (UHN)

varnamo_se Policyer (KN)

Policy för konstnärlig gestaltning enligt enprocentregeln

varnamo_se Reglementen (MBN)

Arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplan MBN

(Inte publikt i Evolution) Reglemente för medborgarnämnden

varnamo_se Planer (KS)

(Inte publikt i Evolution) Kommunal plan för avfallsförebyggande och hållbar avfallshantering

(Inte publikt i Evolution) Likabehandlingsplan 2019 - 2022

Plan för centrala strategier för digitalisering, 2019-2022

Plan för kommunikation och information

Plan för kulturmiljön i Värnamo kommun

Plan för uppföljning och insyn av verksamheter som utförs av privata utförare.

Plan för Värnamo kommuns miljöarbete

varnamo_se Taxor och avgifter (SBN)

Plan -och bygglovtaxa 2019

Taxa för alkohol, tobak och receptfria läkemedel

Värnamo Brandskyddkontrolltaxa 2019

Värnamo Sotningstaxa 2019

varnamo_se Planer (MBN)

(Inte publikt i Evolution) Verksamhetsplan för medborganämnden 2019-2021

(Inte publikt i Evolution) Verksamhetsplan för medborgarnämnden 2020-2022

varnamo_se Bolagsordningar (BUN)

varnamo_se Stadgar (UHN)

varnamo_se Policyer (SBN)

varnamo_se Taxor och avgifter (UHN)

varnamo_se Riktlinjer (ON)

(Inte publikt i Evolution) Riktlinjer för anhöriganställningar

varnamo_se Delegationsordningar (KN)

Delegationsordning för kulturnämnden

varnamo_se Reglementen (KN)

Dokumenthanteringsplan Kulturnämnden

Reglemente kulturnämnden 2019

varnamo_se Föreskrifter (ON)

varnamo_se Föreskrifter (SN)

varnamo_se Stadgar (KN)