Vision och framtid

Vandalorum

Värnamo vill växa, och år 2035 vill vi vara 40 000 invånare. Men vi vill växa på rätt sätt. Vi vill leva vår värdegrund och bygga framtiden på fyra kriterier: hållbarhet, attraktivitet, trygghet och tillväxt.

Vision och mål

Värnamo – den mänskliga tillväxtkommunen, 40 000 invånare 2035.

Värnamo kommun blickar i sin vision två decennier framåt i tiden. Värnamo kommun ska vara en attraktiv och hållbar kommun socialt, ekologiskt och ekonomiskt. Kommunen ska kunna växa med omkring 6 000 invånare och det kommer då att behövas fler bostäder, arbetsplatser och mer service. Målet är att skapa en långsiktigt hållbar struktur för en växande befolkning och samtidigt fortsätta utveckla Värnamos attraktivitet och att vi skapar en trygg kommun tillsammans. Därför finns målkriterier. Kommunen ska nå visionen, men inte på vilket sätt som helst. Målkriterierna ska ses som ramar inom vilken utvecklingen ska ske, och ska prägla målskrivningar och alla beslut på olika nivåer.

Visionen, Värnamo – den mänskliga tillväxtkommunen, 40 000 invånare 2035, vill uttrycka:

Mänsklig tillväxtkommun

I Värnamo ska:

  • det finnas möjligheter att växa som människa.
  • Finnas möjlighet till utbildning, attraktiva miljöer att vistas och bo i samt ett rikt kultur- och föreningsliv.
  • alla räknas. Varje människa är en tillgång. Vi behöver mer mångfald, många olika kompetenser och erfarenheter som ska tas tillvara. En kommun där man kan påverka och vara delaktig i utvecklingen.
  • vi utgå från människans behov när beslut tas. Människan vill utvecklas, hela livet.

40 000 invånare

Som många av Sveriges kommuner har vi en demografisk utmaning. Värnamos demografi med en lägre andel invånare 20-42 år gör inflyttning extra viktigt för balans och skatteunderlag. Ökningstakten i befolkning för att nå målet 40 000 innebär att vi ska ha en befolkningsökningstakt som är tre gånger snabbare än snittet de senaste 15 åren. De senaste 5 åren har kommunen ökat med 0,35 procent per år. För attraktiviteten för en kommuns centralort är det avgörande att ett underlag för kultur, fritid, utbud av restauranger och nöjen finns. 2014 bodde 19 200 personer i Värnamo stad. Betoningen på behovet av befolkningsökning i form av inflyttning relaterar även till näringslivets behov av ett underlag för rekrytering och tillgång till kompetens. Värnamo behöver bereda möjlighet att öka tjänsteproduktion och företagsstödjande verksamhet, med särskilt fokus på nyföretagande bland kvinnor, och unga. Även den kompetens som finns och kan utvecklas hos gruppen utlandsfödda är här en viktig resurs.

2035

Tidsperspektivet 20 år är tillräckligt långt för att kunna påverka genom politiska beslut, och tillräckligt kort för att planera övergripande och göra prognoser. En växande kommun ställer krav på och får effekter på infrastruktur, bostäder, besöksnäring, pendlingsmönster och arbetsmarknad i och kring Värnamo. Värnamo kommuns översiktsplan revideras nu och sammanfaller med visionsåret.

 

Sidan uppdaterades 2019-02-01

Politikerportalen är en webbplats från Värnamo kommun.

Värnamo kommuns logotyp