Överförmyndarkansliet GGVV Gislaveds kommun Gnosjö kommun Vaggeryds kommun Värnamo kommun

Arvode, ersättningar EKB

Från och med 1 januari 2018 är det nya regler som gäller för arvodering och kostnadsersättning.

Ersättning för det löpande uppdraget  –  från dag 1

Arvode och kostnadsersättning utgår enligt följande:

  • Arvodena är skattepliktiga och utbetalas kvartalsvis efter granskad redogörelse.
  • Arvodet är timbaserat och tidsredovisning ska bifogas redovisningen.
  • Färdtid specificeras även på redovisningen.
  • För övriga kostnader utbetalas ett schablonbelopp.

Redogörelserna behandlas i den ordning de kommer in till överförmyndaren. Det kan bli en viss fördröjning innan ersättningen betalas ut.

Resor

Resor redovisas och ersätts separat.

  • Körjournal som visar datum, syfte, destination och körda kilometer.
  • Kvitton för allmänna kommunikationer.
  • Kopia på kallelse till myndighet.

Övriga kostnader

Resor, besök eller åtgärder som ligger utanför ditt uppdrag ersätts inte

Vid särskilda händelser kan extra ersättning medges. Denna åtgärd ska du om möjligt inhämta överförmyndarens samtycke till.

Information

Utvärdering av denna arvodering kommer att ske inför nästföljande årsskifte.

Det är viktigt att du som god man funderar på vad som ingår i ditt uppdrag och inte av hjärtats godhet vidtar resor, besök med mera som ligger utanför ditt egentliga uppdrag eftersom dessa inte ersätts utöver det fasta arvodet.

Det är också viktigt att du med flera uppdrag försöker samordna besöken om dina huvudmän bor på samma boende. Du ska i så fall dela kostnaderna mellan huvudmännen om du träffat dem vid samma besök.

Granskad 2018-01-30
av Berit Davidsson