Överförmyndarkansliet GGVV Gislaveds kommun Gnosjö kommun Vaggeryds kommun Värnamo kommun

Överförmyndarkansliet GGVV

I varje kommun ska det finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd.
Gislaved, Gnosjö, Värnamo och Vaggeryd har överförmyndare som utövar tillsyn och granskar gode mäns/förvaltares och förmyndares verksamhet.

God man

En god man är en person som har till uppgift att till exempel hjälpa någon som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållanden behöver hjälp med att (när den hjälpen inte kan tillgodoses på annat sätt)

  • bevaka sin rätt
  • förvalta sin egendom
  • sörja för sin person

Förvaltare

Numera kan ingen bli omyndigförklarad, men om hjälpbehovet är omfattande kan istället för en god man en förvaltare förordnas. Överförmyndaren utreder och bedömer detta behov. Tingsrätten beslutar om inrättande av god man/förvaltarskap.

Förvaltare förordnas för de personer som på bl a de ovan angivna grunderna inte kan sköta sina angelägenheter. Till skillnad från den som har god man har den som har förvaltare ingen egen rätts-handlingsförmåga och kan då inte ingå avtal, ge bort gåvor med mera.

Förmyndare

En förmyndare är en person som företräder omyndiga barn. Normalt sett är det barnets föräldrar som är förmyndare.

Överförmyndaren utövar tillsyn över föräldrar vars barn har tillgångar över åtta basbelopp eller äger fastighet. I speciella fall utövas tillsynen av andra anledningar.

Granskad 2018-06-15
av Atena Ahmadi