Ledsagarservice

Du som har behov av hjälp för att kunna komma ut och träffa andra människor, besöka vänner eller delta i förenings- och kulturlivet kan ansöka om ledsagarservice. Syftet är att bryta den isolering som ofta blir följden av en omfattande funktionsnedsättning.

Ett beslut om ledsagarservice kan gälla för ett enda tillfälle eller, om det finns ett kontinuerligt behov, för ett antal timmar per månad. Det är den enskildes intressen som styr vad ledsagningen används till.

Den som utför ledsagarservicen anställs av omsorgsförvaltningen.
 
Om man är beviljad personlig assistans ska behovet av ledsagning ingå i assistanstimmarna. När man bor på gruppbostad ingår fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter i boendet.

Valfrihet

Värnamo kommun har valfrihet enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) när det gäller ledsagarservice. Det innebär att du har rätt att välja vem som ska utföra den insats som du blivit beviljad. Om du inte är nöjd kan du när som helst byta utförare. Kontakta då biståndshandläggaren.

Ansökan

Ledsagarservice är en insats enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Insatsen är behovsprövad och kan beviljas både för regelbundna och tillfälliga behov. Du skickar ansökan till biståndshandläggaren som ansvarar för utredning, bedömning och beslut.

Utförare av ledsagarservice

För närvarande finns endast kommunen som utförare, men upphandling pågår. Efterhand som privata utförare blir godkända presenteras de här.

Det är upp till varje kommun att bestämma vilka krav en entreprenör ska uppfylla för att bli godkänd som utförare. Det är alltid Värnamo kommun som har det yttersta ansvaret för kvalité och uppföljning av beviljade insatser, oavsett vem som utför dem. 

Mer om vilka krav som Värnamo kommun ställer på en utförare finns i förfrågningsunderlaget till höger.

Granskad 2018-04-23
av Helena Bengtsson