Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

Anmälningspliktiga verksamheter och åtgärder

På den här sidan hittar du exempel på verksamheter eller åtgärder som kräver anmälan. Det kan till exempel vara installation av värmepumpsanläggning, hantering av brandfarlig vara, installation av torrtoalet med mera.

Anmälan skall göras i god tid innan man sätter igång med ett arbete eller en installation. För anmälan om miljöfarlig verksamhet gäller att anmälan ska lämnas in minst sex veckor innan verksamheten eller åtgärden påbörjas.

Det är viktigt att du som till exempel är på gång att starta ett nytt företag, göra förändringar eller om du känner dig osäker på vad som gäller för en pågående verksamhet, tar kontakt med en handläggare på samhällsbyggnadsförvaltningen.

Anmälningspliktiga lokaler

Lokaler som kräver anmälan är till exempel:

Bedriver du verksamhet i allmälningspliktiga lokaler så ska du skicka in din anmälan till kommunen.

Brandfarlig vara

Du måste göra en anmälan om du ska hantera brandfarliga varor. Den som bedriver tillståndspliktig verksamhet ska enligt Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor utse en eller flera föreståndare för verksamheten.

Djurhållning

Du måste anmäla när du ska bygga, bygga om eller bygga till djurstallar. Inom detaljplanelagt område eller där områdesbestämmelser gäller krävs det dessutom tillstånd av miljönämnden för att hålla:

  • nötkreatur, häst, get, får eller svin,
  • pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur, t ex hönslänk till annan webbplats
  • orm.

Enskilda avlopp

Du måste anmäla när du ska inrätta eller göra en ändring av av enskilt avlopp, avloppsanordning för tvättvatten och liknande.

Anmälan av torrtoalett och latrinkompostering görs på särskilt blankett.

Lämna grannyttrandelänk till annan webbplats gällande inrättande av enskilt avlopp.

Om du vill installera en torrtoalett där du själv tar om hand latrinet så behöver du tillstånd från samhällsbyggnadsnämnden.

Livsmedel och dricksvatten

Anmälan om registrering av livsmedelanläggning ska inkomma till samhällsbyggnadsförvaltningen senast två veckor innan verksamheten är tänkt att starta. Tänk på att du också ska anmäla om din livsmedelsverksamhet ska upphöra.

Anmäl om registrering av livsmedelanläggninglänk till annan webbplats

Anmäl att din livsmedelsverksamhet ska upphöra.länk till annan webbplats

Om livsmedelsverksamhet ska utövas på annan plats än ordinarie verksamhetslokal.

Du som har egen brunn för dricksvatten i din verksamhet måste anmäla detta till kommunen.

Miljöfarlig verksamhet

Enligt förordningen om PCB ställs det krav på inventering och sanering av PCBlänk till annan webbplats i byggnader och anläggningar (en- och tvåbostadshus är dock undantagna).

Renhållning

Ett rent insamlat material är en värdefull råvara som kan användas på nytt i tillverkningsledet.

Vill du kompostera matavfall (kött, fisk, värmebehandlad mat) måste du lämna in en anmälan till samhällsbyggnadsförvaltningen.

Tobak, e-cigaretter och alkohol

När du vill sälja tobak måste ägaren till ditt företag anmäla det till kommunen. Anmälan ska göras senast den dag du vill börja sälja tobak.

Samtidigt som du skickar in anmälan ska du skicka med en beskrivning av de rutiner och arbetssätt som finns på ditt försäljningsställe för att följa tobakslagens regler; ett egenkontrollprogramlänk till annan webbplats.

Anmäl försäljning av tobak och/eller e-cigaretter

Vatten

Du kan få bidrag för åtgärder mot surt vatten i egen brunn.

Värmepumpar

Värme kan utvinnas ur berg, jord, vatten eller luft. Värmepumpsanläggningar innehåller köldmedier och köldbärarvätskor som vid läckage kan vara skadligt för miljön.

Du som nära granne till någon som ska installera värmepump har rätt att yttra dig i frågan vid installation av till exempel bergvärmelänk till annan webbplats eller sjövärmelänk till annan webbplats.

Kemikalier

  • Aggregat med mer än tio kilo köldmedium
  • Cistern för eldnings- eller dieselolja med en volym på över en kubikmeter.

Om du vill anmäla ett aggregat eller en cistern, kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen

Mer om tillstånd, regler och tillsyn

Du hittar fler tillståndspliktiga aktiviteter och åtgärder under Tillstånd, regler och tillsyn.

Blanketter

Badbassänger

Senast granskad:
2018-08-14

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter