Värnamo kommuns logotyp

Föreskrift om eldningsförbud

Värnamo kommun beslutar med stöd av kap 2. 7§ förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor att eldnibngsförbud ska gälla i hela Värnamo kommun. Samråd har skett med Länsstyrelsen i Jönköpings län och övriga kommuner i Jönköpings län.

§1 Förbud mot viss typ av eldning utmohus. Förbudet omfattar aktiviteter som eldning, grillning, matlagning och bränning med fast bränsle (ved, kol, gräs, ris, grenar etc.).

Förbudet omfattar inte grillning eller matlagning vid iordningställda platser utformade så att risk för spridning är låg. Iorsdningställd plats avser en grill- eller eldplats som är avgränsad m,ed obrännbart material (t.ex. betongkonstruktion eller stensättning) samt en bred markyta med grus eller motsvarande runt omkring eldplatsen.

Med utomhus avses i denna föreskrift skog eller mark så nära skog att eld lätt kan spridas till skog eller vidare i terrämgen.

§2 Förbidet gäller från och med onsdag den 24 april 2019 kl.00:01 fram till beslut om föreskriftens upphävande.

§3 Undantag från förbudet kan i särskilda fall medges av den myndighet son fattat beslut om denna föreskrift.

Upplysning

Den som uppsåtligen eller genom oaktsamhet bryter mot eldningsförbudet kan dömas till böter med stöd av 10 kap. 3 § lag (2003:778) om skydd mot olyckor.

Bakgrund och motiv

Föreskriften för eldningsförbud baseras på bedömning av brandrisken som görs för hela Jönköpings län av räddningstjänsterna tillsammans med Länstyrelsen. Analys görs i huvudsak utifrån prognosunderlag som tillhandahålls-av Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI).

Det översta marklagret med vegetation är torrt och prognoser från SMHI anger fortsatt varmt och torrt väder i kombination med vind, vilket innebär mycket stor brandrisk i länet.

Övrigt

Arbete i skog och mark, som kan orsaka gnistor, kräver särskild försiktighet. Tillgång till släckutrustning bör fattas samt erforderlig bevakning utföras efter dessa typer av arbete.

Rökning bör undvikas när man vistas i skog och mark.

På tomt i anslutning till villa, fritidshus, eller flerbostadshus är dettillåtet att grilla i grill eller annan anordning avsedd för matlagning. Anordningen ska vara utformad samt placerad på ett sådant sätt det inte finns risk för brandspridning, till exempel att den är upphöjd från marken. Det är också tillåtet att, på samma villkor, grilla för restauranger och annan liknande näringsverksamhet på eget verksamhetsområde. Samma villkor gäller för grillning på campingplatser (ej naturcampingplatser).

Skogsbrandsbevakning med flyg sker kontinuerligt på uppdrag av Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Mer information om eldningsförbud finns på:

Information lämnas också på SOS Alarms telefonsvarare, 036-16 85 22.

I handläggning av detta ärende, i vilket Pär Liljekvist, Stf Räddningschef Värnamo kommun har beslutat, har Jonas Petri Räddningschef i beredskap, Jönköpings län varit föredragande ich Räddningscheferna i Jönköping län deltagit som sakkunniga.

 

Pär Liljekvist
Stf Räddningschef
Värnamo kommun

 

Beslutet anslås på

Kommunens anslagstavla
Kommunens hemsida/intranät
Kommunens sociala medier

Sändlista

Internt kommunen
Länsstyrelsen
Polismyndigheten