Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

2018-04-09

Utredning visar på utvecklingsområden

Barn- och utbildningsnämnden i Värnamo kommun har under senaste året haft ett ekonomiskt underskott i förhållande till den budgetram som nämnden fått.

I likhet med kommunstyrelsens hantering av omsorgsnämnden och medborgarnämnden då dessa befann sig i motsvarande situation för några år sedan ville kommunstyrelsen att en oberoende utredare gjorde en översiktlig utredning för att bland annat ge svar på följande frågor:

 • Utnyttjas nuvarande resurser på ett optimalt sätt?
 • Motsvarar tilldelad budget det faktiska behovet?
 • Kan resursutnyttjandet optimeras genom effektivare planering, samverkan, utnyttjande av modern teknik etc?
 • Används inköpt teknik på avsett sätt och har effekterna blivit de som kan förväntades?

  Utredning klar

  Nu har utredare från KPMG presenterat vad de kommit fram till och nedan ser du några av de utvecklingsområden som utredarna identifierade. 

 • Förskole- och skolstrukturen med små enheter inom förskola och grundskola ur ett kvalitets- och ekonomiskt perspektiv.
 • Resurser fördelas med hänsyn till elevers olika förutsättningar och behov. Resursfördelningsmodellen behöver dock kompletteras med styrprinciper för vad som gäller avseende omfördelning av resurser mellan verksamheter och enheter.
 • Fortsätt ett aktivt arbete inom området kompetensförsörjning för att säkra försörjningen av legitimerad personal och skapa förutsättningar för en god arbetsmiljö och ett hållbart arbetsliv. En bra satsning har varit att låta barnskötare utbilda sig till förskollärare.
 • Lokalförsörjningsfrågan behöver prioriteras, både vad avser redan beslutade planer inom förskolan, men också avseende grundskolan och vuxenutbildningens behov.

Hela utredningen kan du läsa härPDF

Senast uppdaterad:
2018-06-19