Öppna jämförelser

I Öppna jämförelser kan du jämföra information om kvalitet, resultat och kostnader inom vissa verksamhetsområden som kommuner ansvarar för.

Öppna jämförelser görs bland annat inom följande områden:

  • Information och hemsidor
  • Företagsklimat: Enkätundersökning bland de som haft myndighetsärende med kommunen inom brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd samt serveringstillstånd.
  • Jämställdhet: politisk representation, arbetsvillkor och service till invånarna.
  • Teknisk verksamhet: Gator, parker, vatten/avlopp samt sophämtning och avfallshantering
  • Trygghet och säkerhet
  • Grundskola
  • Gymnasieskola
  • Vård och omsorg om äldre

Granskad 2016-11-24
av Anita Johansson

Skriv ut