Medborgarundersökning, SCB

I SCB:s medborgarundersökning får kommunens invånare tycka till om sin kommun och dess verksamheter. Syftet med den medborgarundersökningen är att får veta medborgarnas uppfattning om kommunen, dess verksamheter och vilka prioriteringar invånarna ser som viktigast. Undersökningen har även frågor om hur medborgarna ser på sina möjligheter att påverka och vara delaktiga i kommunens utveckling.

Värnamo kommun har under se senaste åren deltagit i undersökningen 2012, 2015 och 2016.

I enkäten betygsätter de svarande följande tre områden:

Kommunen som en plats att bo och leva på

Nöjd-Region-Index: signifikanta förändringar mellan 2015-2016 års resultat är att de svarande ser ökade möjlighet till arbetstillfällen, och att tillgången till bostäder minskat. Det som bör prioriteras enligt de svarande är att utveckla är skapa goda förutsättningar till fritidsaktiviteter.

Kommunens verksamheter

Nöjd-Medborgar-Index: Äldreomsorgens resultat ligger i nivå med snittet jämfört med övriga 133 kommuner som deltar i samma undersökning. De svarande ser gärna att kommunen prioriterar sitt miljöarbete.

Medborgarnas inflytande i sin kommun

Nöjd-Inflytande-Index: Här ligger Värnamos resultat någon poäng högre än genomsnitten på de 133 deltagande kommunerna, på samtliga ingående områden som handlar om hur medborgarna uppfattar sina möjligheter att kontakta och påverka politiska beslut och verksamheterna, och vilket förtroende medborgarna har för politiken.

 

Hela rapporten för 2016.PDF

Granskad 2016-11-24
av Anita Johansson