Servicenämnden

Service nämnden ansvarar för och - skall i enlighet med de riktlinjer kommunfullmäktige anger, till självkostnadspris tillhandahålla tjänster till åt kommunförvaltningen avseende:

  • Kommunens samlade kostorganisation även omfattande personal- och lokalansvar.
  • Kommunens centrala vaktmästeri med ansvar för reproverksamhet, intern turbilsservice och posthantering.
  • Kommunens övergripande IT- verksamhet innefattande genomförande av kommunens IT-strategi, upprätthållande av fastställd nivå för IT-säkerhet samt drift av IT-system och tjänster.
  • Kommunens centrala televäxel samt därtill hörande övrig verksamhet.
  • Kommunens bokningsenhet för vikariehanteringen

Granskad 2017-02-28
av Carita Forsell