Nämnder och utskott

Enligt kommunallagen måste varje kommun ha en kommunstyrelse, valnämnd och överförmyndarnämnd/överförmyndare, men hur resten av verksamheten är organiserad är upp till varje kommun att bestämma.

I Värnamo kommun finns förutom kommunstyrelse, valnämnd och överförmyndarnämnd, sju olika nämnder där varje nämnd har sitt särskilda ansvarsområde. Ett par av dem har mer än ett ansvarsområde. Ledamöterna i nämnderna är politiker utsedda av kommunfullmäktige.

Eftersom Värnamo kommun inte längre har en teknisk nämnd, finns ett tekniskt utskott, som består av ledamöter från kommunstyrelsen.

Du kan se vilka som är ledamöter i respektive nämnd, när nämnden sammanträder, vilka ärenden de ska behandla och protokoll från sammanträdena här på webbplatsen.

Granskad 2017-05-30
av Riitta Andersson

Skriv ut