Tillgänglighetsrådet

I Värnamo kommun finns ett kommunalt tillgänglighetsråd med företrädare för kommunala nämnder, kommunstyrelsen och funktionshinderföreningar i kommunen.

I rådet diskuteras övergripande frågor som berör personer med funktionsnedsättning. Tillgänglighetsrådet har en rådgivande funktion. Ledamöter och ersättare från funktionshinderrörelsen utses av respektive funktionshinderorganisation. Omsorgsnämnden beslutar vilka organisationer som ska erbjudas att vara representerade i rådet.

Namn på enskilda personer som inte ingår i rådet eller tillhör förvaltningen har i förekommande fall tagits bort och ersatts med NN med hänvisning till personuppgiftslagen (PUL). Originalprotokollen finns på omsorgsförvaltningen.

Tillgänglighetsrådet sammanträder som regel fyra gånger per år.

Sammanträdesdagar 2017

1 mars
31 maj
4 oktober
29 november

Protokoll 2017

Protokoll från tidigare år

Granskad 2017-08-09
av Ingela Zander