Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen handlägger miljö- och hälsoskydds­frågor, mark- och exploateringsfrågor samt plan- och byggfrågor. Räddningstjänsten är från första januari 2017 en del av samhälls­byggnads­förvaltningen.

Administrativa avdelningen

Nämndsekreterare, administration, upplysningar, arkiv, personal, ekonomi med mera.

Räddningstjänsten

Räddningstjänsten ska i första hand arbeta med att minska olyckor som kräver räddningsinsats, det vill säga de olyckor som utgör en fara för människor, egendom och miljö.

Räddningstjänsten ansvarar bland annat för att:

 • genomföra effektiva räddningsinsatser enligt Lag om skydd mot olyckor (LSO),
 • informera och utbilda allmänheten, näringslivet och organisationer,
 • genomföra tillsyner enligt LSO,
 • genomföra tillsyner enligt lag om brandfarliga och explosiva varor,
 • rengöring (sotning) och brandskyddskontroll genomförs  enligt LSO (tjänsten utförs på entreprenad),
 • olycks- och insatsutredning genomförs enligt LSO,
 • genomföra olycksförebyggande uppdrag inom ramen för Fixartjänsten.

Mer detaljerad information finns i handlingsprogrammen för räddningstjänst och skydd och beredskap.

Miljöavdelningen

 • miljöutredningar
 • tillsyn och prövning av verksamheter inom livsmedel, miljö- och hälsoskydd
 • alkohol- och tobakstillsyn och tillstånd

Plan- och byggavdelningen

 • översiktsplaner, detaljplaner, områdesbestämmelser samt planutredningar med mera.
 • trafiknämndsfrågor     
 • byggnadsutformning, planeringsfrågor
 • bygglovsärenden
 • förhandsbesked
 • strandskyddsdispenser
 • bidrag för anpassning av bostäder för funktionshindrade
 • parkeringstillstånd för funktionshindrade

Mark- och exploateringsavdelningen

 • samordning av kommunens exploateringsverksamhet
 • kontakt vid företagsetableringar
 • köp/försäljning och upplåtelse av mark

Geodataavdelningen

 • kartor
 • utstakning av byggnader och mätuppdrag (MBK)
 • geografisk information (GIS).

Granskad 2017-07-05
av Christin Granberg

Skriv ut