Värnamo kommuns logotyp

Försäkringsbesked olycksfallsförsäkrin Länsförsäkringarg

Värnamo kommun - Försäkringsnummer: 234 44 53

Försäkringsperiod 1 januari 2019 - 31 december 2019.

Det här omfattas av olycksfallsförsäkringen

Vem försäkringen är till för:

När försäkringen gäller

Barn och ungdomar 0 t.o.m. 19 års ålder folkbokförda i Värnamo kommun

Heltid

Personer placerade i familjehem

Heltid

Personer placerade av Värnamo kommun, i boende och eller skola i annan kommun

Heltid

Förskole- grundskole- och gymnasieelever från annan kommun som går i Värnamo kommuns skolor.

Heltid

Elever, fr.o.m. 20 år folkbokförda i Värnamo kommun, inskrivna i kommunens gymnasiala utbildning

Heltid

Ensamkommande flyktingbarn

Heltid

Elever i komvux och SFI t.o.m. vårterminen det år de fyller 20 år

Heltid

Deltagare på dagcenter/daglig sysselsättning. Inkluderar även personer som kommunen ansvarar för men är placerade utanför kommunen. Inklusive individuella platser

Heltid

Boende i Brogården

Heltid

Elever i Komvux inkl. elever i Grundvux och Särvux som deltar i reglerad verksamhet

Verksamhetstid

Elever i grundutbildning för vuxna SFI som deltar i reglerad verksamhet

Verksamhetstid

Jobbcenter unga 16-24 år

Verksamhetstid

Deltagare i kommunens arbetsmarknads- och sysselsättningsåtgärder

Verksamhetstid

Deltagare i Dagcentral Vråengården inklusive enskilda platser

Verksamhetstid

Deltagare i råd- och behandlingsenheten

Verksamhetstid

Deltagare i föreningsvandring

Verksamhetstid

Personer som utför väntjänster för kommunens räkning

Verksamhetstid

Deltagare i annan verksamhet anordnad av kommunen

Verksamhetstid

Personer 20 år och äldre som placerats i kontaktfamilj

Verksamhetstid

Tolkar

Verksamhetstid

Överfallsförsäkring


Överfallsförsäkringen för kommunens anställda inklusive deltidsanställda brandmän ersätter personskador vid överfall med koppling till arbetsuppgifterna. Övriga överfalls- och olycksfallsskador ersätts inte.
Försäkringsmoment

Försäkringsbelopp

Medicinsk invaliditet < 50 %

15 prisbasbelopp

Medicinsk och ekonomisk invaliditet minst 50 %

30 prisbasbelopp

Dödsfallsersättning

1 prisbasbelopp

Läke-, tandskade- och resekostnader

Nödvändiga och skäliga kostnader

Kläder och glasögon (gäller om olycksfallsskadan medfört läkar- eller tandläkarbesök)

Högst 0,25 prisbasbelopp

Ärrersättning

Enligt tabell fastställd av
länsförsäkringsbolaget

Sveda och värk

Enligt tabell fastställd av
länsförsäkringsbolaget

Hjälpmedel

Högst 1 prisbasbelopp

Medicinsk rehabilitering

Högst 1 prisbasbelopp

Krisförsäkring

Upp till 10 behandlingar

Smitta

5 prisbasbelopp

 

Prisbasbeloppet är 47 300 kronor för år 2020. För elever som avslutar sin utbildning i grund- respektive gymnasieskola gäller försäkringen till och med 1 september aktuellt år.

För 2019 var prisbasbeloppet 46 500kr.

Bra att veta om försäkringen

Försäkringsvillkor

I det här försäkringsbeskedet lämnas endast en kortfattad beskrivning av försäkringen.
Vid skadereglering tillämpas de villkor som finns i avtalet mellan Värnamo kommun och Länsförsäkringar Jönköping. Vill du ha ytterligare information ber vi dig
kontakta oss.

Olycksfallsskada

Med olycksfallsskada menas kroppsskada som drabbar dig ofrivilligt genom plötslig
yttre händelse. Med olycksfallsskada jämställs skada på grund av förfrysning, värmeslag,
solsting, hälseneruptur, vridvåld mot knä samt smitta på grund av fästingbett.
Läke-, tand- och resekostnader Ersättning lämnas för nödvändiga och skäliga kostnader för vård eller behandling som läkare föreskriver för skadans läkning. Vid tandskada lämnas ersättning för av Länsförsäkringar Jönköping på förhand godkända kostnader. Nödvändig akutbehandling ersätts dock utan förhandsanmälan. Tandskada på grund av tuggning eller bitning ingår inte. Ersättning lämnas för nödvändiga resor för vård och behandling. Måste du enligt läkares föreskrift anlita särskilt transportmedel under tiden
för läkarbehandlingen, för att utföra ditt yrkes- eller skolarbete, kan ersättning
lämnas för merkostnader för resor mellan ordinarie bostad och ordinarie arbetsplats
eller skola.

Kläder, glasögon med mera

Om olycksfallsskada medfört läkar- eller tandläkarbesök, ersätts i samband med
olycksfallet skadade personliga gångkläder, hjälm, glasögon, hörapparat och
andra vid olyckstillfället burna handikapphjälpmedel. Om skadat föremål går att
reparera lämnas ersättning för reparationskostnaden.

Ärrersättning

Ersätts enligt tabell tidigast ett år efter olycksfallsskadan. En förutsättning för ersättning
är att skadan krävt läkarbehandling.

Sveda och värk

Ersättning lämnas i det fall den akuta sjuktiden överstiger 30 dagar.

Invaliditet till följd av olycksfallsskada Med medicinsk invaliditet menas för framtiden bestående nedsättning av kroppsfunktion. Med ekonomisk invaliditet menas för framtiden bestående nedsättning med minst 50 % av den skadades arbetsförmåga.

Hjälpmedelersättning

Ersättning kan lämnas för kostnader, som inte ersätts från annat håll, för hjälpmedel
som läkare föreskrivit som kan lindra ett invaliditetstillstånd. Länsförsäkringar ska på förhand godkänna kostnaderna.

Medicinskt rehabilitering

Ersättning kan lämnas för åtgärder som har föreskrivits av läkare som syftar till återgång i arbete eller studier.

Dödsfallsersättning

Rätt till dödsfallsersättning föreligger om olycksfallsskadan föranleder den försäkrades
död inom 3 år från olyckstillfället. Rätt till dödsfallsersättning oavsett orsak
föreligger för försäkrad som vid skadetillfället inte fyllt 25 år.

Smitta

Försäkringen gäller för smitta av HIV-virus och hepatit B och C som är en direkt följd av olycksfallsskada.

Krisförsäkring

Ingår om du drabbas av akut psykisk kris i samband med:

  • allvarlig olycksfallsskada
  • överfall, hot, rån eller våldtäkt (polisanmälan krävs)

Ersättning lämnas för skälig kostnad för upp till 10 behandlingar hos legitimerad psykolog/psykoterapeut eller annan för stödsamtal utbildad person. Behandlingen
ska anvisas eller godkännas av länsförsäkringsbolaget. Försäkringen gäller inte för
psykisk ohälsa på grund av mobbning.

Självrisk

Försäkringen gäller utan självrisk.

Dubbelförsäkring

Om den försäkrade omfattas av flera kommunolycksfallsförsäkringar i Länsförsäkringar
lämnas endast ersättning från en av dessa. Ersättning lämnas från den försäkring som är mest förmånlig för den försäkrade.

Åtgärder vid skada

En förutsättning för rätt till ersättning är att den försäkrade:

  • sökt läkare eller tandläkare utan dröjsmål
  • anmäler skadan till oss via telefon

036-19 90 30 eller via e-post: personskador@lfj.se