Kortkurs YH

Välfärdsteknik – inom vård och omsorg

Omfattning

50 Yrkeshögskolepoäng

Studietakt

Halvfart under 20 veckor

Studieort

Distans med träffar i Värnamo

Utbildningsstart

Våren 2021

Antal platser

20

Huvudman

Nova Oskarshamn

Frågor besvaras av Emeli Hellström, kontaktuppgifterna ser du längre ner på sidan.

Arbetar du som undersköterska, stödpedagog, arbetsterapeut eller sjuksköterska? Detta är en utbildning för dig inom vård och omsorg och som vill höja din kompetens inom digital teknik. En teknik som kan ge den enskilde trygghet, frihet och samtidigt vara ett stöd för anhöriga.

Den tekniska utvecklingen som sker idag ger möjlighet för omsorgstagare att få ett värdigare, mer självständigt liv och öppnar samtidigt upp för att effektivisera och kvalitetssäkra arbetet samt förbättra arbetsmiljön för personalen. För att det ska lyckas och för att tekniken ska användas på ett etiskt riktigt sätt, som tar hänsyn till den enskildes integritet och självbestämmande, krävs mer kompetens.

Fakta

För att vara behörig till utbildningen behöver du ha kunskaper motsvarande ett slutfört program i gymnasieskolan (svenskt eller från annat land). Minst betyget E/G i minst 700 gymnasiepoäng i några av följande gymnasiekurser: Etik och människans livsvillkor, Hälsopedagogik, Kommunikation, Människors miljöer, Medicin 1, Pedagogiskt ledarskap, Psykologi 1, Vård- och omsorgsarbe-te 1 och 2, Specialpedagogik 1 och 2 eller motsvarande kunskaper från äldre utbildningar och/eller yrkeserfarenhet.

Du behöver även ha minst ett års yrkeserfarenhet inom vård och omsorg på heltid. Deltid på minst 50 % räknas om till heltid. Om du saknar ett slutbetyg, kan du söka på s.k. reell kompetens. Då görs en individuell bedömning av dina meriter.

Urval görs utifrån betyg.

Länk till digital ansökan via Nova i Oskarshamns hemsida.
Betyg, arbetsintyg och andra handlingar som styrker behörigheten laddas upp och bifogas ansökan.

Upplägget är distansstudier med fem fysiska lärarledda träffar på Campus Värnamo. Träffarna består av föreläsningar, gruppdiskussioner och seminarier. Mellan de schemalagda träffarna arbetar deltagarna med självstudier utifrån givna instruktioner.

Som stöd under utbildningen finns Novas digitala lärplattform Fronter, med kursmaterial, inlämningsmappar och möjlighet till kommunikation mellan utbildningsledare (ansvarig handläggare på Nova), kursledare och deltagare.

Utbildningen är framtagen i samarbete med arbetslivet.

”Att införa välfärdsteknik inom omsorgen ses både som ett stort stöd och en stor utmaning. Vi behöver ställa om vårt tankesätt och ta till oss olika tekniska hjälpmedel som vi inte har haft tillgång till tidigare.”
Malin Beddesand, enhetschef för Pilens gruppboende Oskarshamns kommun.

100 yrkeshögskolepoäng (Yhp) motsvarar en termins heltidsstudier.

Exempel på innehåll:

 • Aktuell terminologi och syftet med välfärdsteknik
 • Omvärldsbevakning och teknisk utveckling inom området
 • Exempel på välfärdstekniska produkter och tjänster
 • Regelverket kring förskrivning av hjälpmedel och olika välfärdstekniska produkter
 • Grundläggande IT- och systemkunskap kopplat till välfärdsteknik och e-hälsa
 • Dokumentation
 • Manualer och riktlinjer
 • Säkerhet och integritet i samband med användning av välfärdsteknik
 • Förebyggande arbete och hantering av risker och komplikationer
 • Arbetsmiljöfrågor och kvalitetsarbete kopplat till välfärdsteknik
 • Lagstiftning och regelverk som styr arbetet med välfärdsteknik
 • Etik och värdegrundsfrågor kopplat till användning av välfärdsteknik
 • Pedagogik, grupprocesser och förändringsledning
 • Metoder och modeller för handledning

Totalt: 50 Yrkeshögskolepoäng

Frågor besvaras av

Emeli Hellström

Emeli Hellström
Utbildningsledare för Stödpedagog
och Verktygsteknik

Utbildningar hos Campus Värnamo

Skriv ut sidan