Stress- och krishantering - grundkurs pågår

25 januari 2024 - 22 februari 2024 9:00 - 16:00 Campus Värnamo, sal 111

Välkommen till Stress- och krishantering , en grundutbildning för dig som är ledare, chef eller som arbetar med hälsofrämjande arbete. Utbildningen genomförs i Värnamo den 25 januari, 8 februari och 22 februari och är en del av ESF-projektet Kompetensutveckling Småland+. Anmäl dig idag, dock senast 22 januari.

Kursmål/Syfte

En utbildning som syftar till att stärka dig som ledare, chef eller som arbetar med hälsofrämjande arbete i arbetet med stress- och krishantering på din arbetsplats inom följande områden:

 • Vad stress är, hur vi människor reagerar på olika händelser, individperspektivet och hur vi kan tänka förebyggande.
 • Verktyg för krishantering, åtgärder som kan vidtas vid och efter en händelse.
 • Samtal och aktiv lyssning, samtalsträning.
 • Ledarskap och organisering vid kris, bla krisplan.

Målgrupp

Ledare, chefer eller andra som arbetar med hälsofrämjande arbete från företag i projektet Kompetensutveckling Småland+.

Datum och plats

25 januari, 8 februari och 22 februari klockan 9.00-16.00 samtliga träffar. Utbildningen genomförs på plan 1 i sal 111 i Gummifabriken, Värnamo.

Anmälan

Anmäl dig idag, dock senast 22 januari.
Bindande anmälan.

Mer information om utbildningen

Dagen leder till kunskap om vad stress är, hur vi människor reagerar på olika händelser, individperspektivet och hur vi kan tänka förebyggande. Deltagarna ska reflektera över sin egen stress och egna reaktioner. Vi skapar basgrupper som kan verka under alla tre kursdagar. Efter dagen får deltagarna en hemuppgift till nästa gång.

Välkommen och inledning

 • Presentation av kursens mål och genomförande
 • Förväntningar och farhågor, riktlinjer för samarbetet
 • Lära känna varandra i basgrupperna

Ett holistiskt perspektiv på stress- och krishantering

 • Individen – Gruppen – Ledning - Resurser
 • Åtgärder före, under och efter en kris

Vad är stress?

 • Stressens grundläggande funktion i den mänskliga utvecklingen
 • Samma funktion i en ny omvärld
 • Vad gör oss stressade?
 • Typiska händelser, olika stressorer, akut och på längre sikt'
 • Faktorer som påverkar vår reaktion
 • Robusthet och sårbarhet i situationen

Stress- och krisreaktioner

 • Vad händer i människan vid stress, kris och kumulativ stress?
 • Tankemässigt
 • Känslomässigt
 • Kroppsligt
 • Beteenden

Förebyggande åtgärder för individ och organisation

 • Individens robusthet och förmåga att hjälpa sig själv
 • Hälsoperspektiv

Hemuppgift

Inläsning av utvald text. Varje deltagare väljer en händelse som berört dem som de vill använda i kommande samtalsträning.

Dagen omfattar verktyg för krishantering. Vi går igenom åtgärder som kan vidtas vid och efter en händelse. Vi tittar på de olika resursnivåerna. Vi tränar samtal och aktiv lyssning. Deltagarna har med sig en händelse från egen erfarenhet som de använder i samtalsträningen. Hemuppgift till sista tillfället.

Välkommen tillbaka och inledning

 • Incheckning, syfte, mål och omfattning.

Åtgärder vid stress och kris

 • Presentera ”verktygslådan”
 • Olika typer av åtgärder och olika typer av samtal.
  Kamratstödsnivå, psykologisk första hjälp, avlastande/stödjande, information, ceremoniellt.
 • Resurser inom och utanför organisationen.

Samtalet som verktyg

 • Grunderna för aktivt lyssnande
 • Kamratstöd
 • Frågeteknik och struktur vid ett kamratstödjande samtal.

Samtalsträning

Varje deltagare kommer efter samtalen haft rollen som kamratstödjare, problemställare och observatör. Efter varje samtal utvärderas rollen som kamratstödjare och det ges möjlighet att reflektera kring problematiken. Allt är konfidentiellt i den lilla gruppen förutom lärdomar som samtalsledare.

Erfarenhetsutbyte kring att leda ett samtal

Storgruppen samlas för erfarenhetsutbyte kring att leda ett samtal mellan omgångarna.

Återkoppling till ”verktygslådan” och sammanfattning

I slutat av dagen sker en återkoppling till ”verktygslådan” och vi sammanfattar vad vi tar med oss.

Hemuppgift

Hur ser krisplanen ut i er organisation?
Om den finns så ska ni ta fram den och gå igenom den. Prata gärna med eventuella ansvariga i organisationen och ta reda på hur beredskapen är. Om det inte finns någon plan så är uppgiften att skissa på ett utkast till en sådan. Planen skickas in före steg 3.

Dagen är inriktad på ledarskap och organisering vid kris. Vi kommer att titta på krisplaneringen i respektive organisation i syfte att utveckla den. Vi återkopplar och summerar kunskaperna från kursen.

Välkommen tillbaka och inledning

 • Kort incheckning - hur är det och vad har hänt sedan sist
 • Presentera dagens mål och program

Ledarskap under stress

Inspel och gruppdialog kring olika teman och case. Vad kan vi råka ut för? Vilka krav ställs på ledningen?

Organisera för att klara en kris

Inspel och tips till ditt företags arbete med en krisplan.

Krisplan

Arbete i grupper. Redovisningar med reflektion kring vad som är planernas styrkor, om det saknas något eller finns något som behöver ändras.

Case - en händelse

Vi spelar upp ett händelseförlopp där deltagarna får fatta beslut och vidta åtgärder. De använder krisplanen och får göra en ”handlingsplan” för egen organisation.

Avslutning och reflektion

Avslutning som innehåller bland annat utvärdering, reflektion och utdelning av kursintyg.

Minst 8 upp till max 12 deltagare för att kursen ska kunna genomföras med hög kvalitet.

Christer Thornblad, senior konsult och utbildare inom ledarskap och ledarskapsutveckling vid Sententia Management AB. Är bland annat examinerad psykotraumatolog vid Institut för krishantering, utbildad samtalsledare samt har högskoleutbildning i ledarskap, kommunikation, psykologi och pedagogik.

Kostnadsfritt för företag i projektet Kompetensutveckling Småland+.

Vi tillämpar No Show-avgift vid utebliven närvaro eller avanmälan senare än 48 timmar innan aktivitetens starttid. Denna avgift är 1000 kronor exklusive moms.

Fika ingår. Lunch löser var och en på egen hand.

Alla priser är exklusive moms.

Logotype för Europeiska socialfonden som visar att utbildningen finansieras av Europeiska socialfonden.

Anmälan till Stress- och krishantering - grundkurs
25 januari, 8 februari och 22 februari

Frågor besvaras av

Hanna Gran

Hanna Gran
Ekonomi- och utbildningsadministratör
Kompetensutveckling Småland

Skriv ut sidan