Åtgärder vid höga flöden

Förebyggande åtgärder

 • Ta reda på hur stor risken är för att ditt hus skall drabbas.
 • Ta reda på nivån på ditt källargolv och marken utanför huset.
 • Jämför med nivåerna på kartan. (Nivåerna är angivna i dagens höjdsystem - RH2000. Obs! höjder i bygglov m m som upprättats före 2007-09-03 är angivna i Värnamo lokala höjdsystem - vmolok. (+150,00 m i RH2000 = +150,26 m i vmolok.)
 • Se över känsliga installationer i källaren.
 • Sätt en ventil på dagvattenservisen.
 • Se över möjligheterna att stänga golvbrunnar m m i källaren för att förhindra att spillvatten tränger in.
 • Se över och sätt igen ventiler, fönster där ytvatten riskerar att tränga in.

Vid förhöjd risk för översvämning

 • Töm källaren på värdefulla föremål
 • Se till att någon har uppsikt över fastigheten om du behöver resa bort.
 • Håll dig informerad om utvecklingen via kommunens hemsida och andra media.
 • Ställ i ordning eventuella anordningar i fastigheten till skydd mot översvämning.

Om vattnet trängt in

 • Bryt all elektrisk ström i de översvämmade lokalerna. Men se till att eventuell dräneringspump inte stannar.
 • Flytta om möjligt fuktkänsliga inventarier.
 • Skaffa hjälp med länspumpning.
 • Var noga med hygien efter kontakt med inträngande avloppsvatten.
 • Ring ditt försäkringsbolag.
 • Ordna hjälp med skadereglering och uttorkning.
 • Anmäl översvämningen till tekniska förvaltningen.  

Mer information

Om risken för översvämning ökar lägger vi fortlöpande ut ny information på kommunens hemsida.I akuta lägen informerar vi även via Sveriges Radios trafik och servicemeddelande.

Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta tekniska förvaltningen.

Granskad 2016-12-21
av Birgitta Andersson