Kommunalt avlopp

Omkring 27 500 personer i Värnamo är anslutna till kommunalt avlopp. Det finns tio avloppsreningsverk i kommunen. Pålslunds avloppsreningsverk i Värnamo är störst.

Värnamos reningsverk

Varje år tar reningsverken emot runt tre miljoner kubikmeter avloppsvatten. Det renas från fasta partiklar, fosfor, organiskt material och kväve innan det släpps tillbaka ut igen. De vatten som tar emot renat vatten kallas för recipienter. I Värnamo är det Lagan, Storån och Helge å som är recipienter. Om avloppsvattnet hade gått orenat ut i vattendragen skulle de snabbt ha blivit övergödda och vuxit igen på grund av alla näringsämnen i avloppsvattnet.

Avloppsrening - så funkar det

De större tätorterna har reningsverk med mekanisk-biologisk-kemisk rening.

  • Mekanisk rening
    Här silas fasta partiklar av. Tyngre partiklar som sand och grus sjunker till botten i ett sandfång.
  • Biologisk rening
    Här äts organiskt material upp av mikroorganismer, eller bakterier.
  • Kemisk rening
    Här tillsätts särskilda fällningskemikalier som binder fosfor och som sjunker till botten som slam i sedimenteringsbassänger.

I några mindre orter sker reningen av avloppsvattnet genom biodammar, markbäddar eller avloppsinfiltration. Men det finns även andra reningsmetoder. Efter reningsverket i Rydaholm finns en våtmark, dit det renade avloppsvattnet leds för att öka reningsgraden ytterligare och minska kvävebelastningen på Helge å och Hanöbukten. Pålslunds avloppsreningsverk har biologisk fosfor- och kväverening.

Reningseffekten kontrolleras

För varje avloppsreningsverk finns myndighetskrav som anger hur mycket fosfor, kväve och organiskt material som får släppas ut till vattendraget. Det utgående avloppsvattnet analyseras och jämförs mot gällande gränsvärden.

Slammet används till sluttäckning av Stomsjö deponi

Slammet från den biologiska och kemiska reningen innehåller näringsämnen, som fosfor och kväve samt  mullämnen. Men det kan också innehålla skadliga föroreningar som vi har spolat ner i avloppen. 

Fram till 2030 kommer slammet att användas för att täcka Stomsjö deponi. Därefter måste andra användningsområden hittas.

Häll aldrig ut farliga kemikalier i avloppet

Om gifter och miljöfarliga ämnen hamnar i avloppsvattnet kan den biologiska reningen slås ut. Vattnet går då orenat ut i våra vattendrag.

Granskad 2017-08-02
av Ingela Zander