Värnamo kommuns miljöarbete

För att vi på ett framgångsrikt sätt ska kunna arbeta för en hållbar utveckling krävs att miljö- och klimatarbetet prioriteras och hanteras på alla nivåer i kommunen. I februari 2018 antog kommunfullmäktige en plan för Värnamo kommuns miljöarbete. I planen kan du läsa om vilka prioriterade områden som kommunens organisation jobbar inom och vilka miljömål på internationell, nationell och regional nivå som de har kopplingar till. Planen kommer att revideras igen under 2019.

Tillhörande planen finns en bilaga med åtgärder som är fördelade på varje förvaltningoch nämnd/utskott. Bilagan revideras årligen och uppdateras med nya åtgärder.

Plan för Värnamo  kommuns miljöarbetet ersätter tidigare styrdokumenten Miljöprogram, Energi- och klimatstrategi samt Plan för hållbar upphandling.

Uppföljning och redovisning

Uppföljning av Värnamo kommuns miljöarbete beskriver kommunens samlade miljöarbete under ett år och redovisas bland annat utifrån de mål och åtgärder som vi förbundit oss till i de lokala styrdokumenten, men tar även upp andra resultat för att sammanställt kunna ge en överblick av miljöarbetet i Värnamo kommun. 

 

Uppföljningen frö 2017 är under framtagande och kommer att finnas tillgänglig under 2018.

Granskad 2018-03-12
av Martina Palm