Planprocess för översiktsplan

En översiktsplan tas fram i en process som regleras i Plan- och bygglagen (PBL). I bilden nedan beskrivs i enkelhet hur en översiktsplan kommer till.

Översiktsplanen är inte juridiskt bindande och ger därför inga rättigheter eller skyldigheter. I planen vägs olika allmänna intressen mot varandra, däremot inga enskilda intressen och översiktsplanens innehåll kan därför inte överklagas.

Samråd

När förslag till översiktsplan upprättas ska kommunen samråd och föra en dialog med bland annan länsstyrelsen och andra kommuner som berörs av förslaget. Kommuninvånarna ges också möjlighet att säga sin mening. Efter samrådet sammanställs framförda synpunkter i en samrådsredogörelse. 

Utställning

Därefter ställs planen ut under minst två månader och den som vill kan lämna synpunkter. Länsstyrelsen som ska bevaka de statliga intressena framför sina synpunkter i ett speciellt granskningsyttrande som bifogas planen vid antagande. Efter utställningen sammanställs inkomna synpunkter i ett utlåtande. 

Antagande

Översiktsplanen antas slutligen av kommunfullmäktige.


Bild som visar planprocessens olika steg. Samråd fölt av utställning och slutligen antagande.

Planprocessens olika steg.


På Boverkets webbsida kan du läsa mer om planprocessen.

Granskad 2018-04-10
av Helena Bengtsson