Banner Överiktsplan

Frågor och svar om översiktsplanen

Här har kommunen sammanställt de vanligaste frågor och svar som berör framtagande av ny översiktsplanen. Kontakta oss gärna om du har frågor.

Varför en ny översiktsplan?

Den kommuntäckande översiktsplanen från 2002 är inaktuell och är inte fullt användbar för långsiktiga strategiska beslut. En översiktsplan ska vara vägledande för hur kommunens mark- och vattenområden och byggda miljö ska användas, utvecklas och bevaras. Enligt plan– och bygglagen (PBL) ska alla kommuner ha en aktuell översiktsplan för hela kommunens yta. Därför tas det fram en ny kommuntäckande översiktsplan. 

Går det att överklaga en antagen översiktsplan?

Ett kommunalt beslut om att anta en översiktsplan kan inte överklagas innehållsmässigt.  Om översiktsplanen inte har tagits fram på ett lagenligt sätt kan beslutet överklagas. Eftersom översiktsplanen inte är juridiskt bindande kan själva innehållet i översiktsplanen inte överklagas.

Vem får lämna synpunkter på översiktsplanen?

När kommunen upprättar ett förslag till översiktsplan ska den samrådas med länsstyrelsen, berörda kommuner och regionala organ som har ansvar för regionalt tillväxtarbete och planering av transportinfrastruktur. Kommunmedborgarna och enskilda i övrigt, andra myndigheter och sammanslutningar som kan ha ett väsentligt intresse av förslaget ska ges tillfälle att delta i samrådet.

Hur kan jag påverka?

När ett förslag till översiktsplan är framtaget hålls det samråd där du kan delta med idéer för att förbättra beslutsunderlaget. Därefter finns även möjlighet till att lämna synpunkter i samband med utställningen. Redan idag kan du lämna in synpunkter.

Hur lång tid tar upprättandet av en översiktsplan?

Vanligtvis tar det flera år mellan att beslut om uppdatering av översiktsplanen tas och till dess att planen kan antas. Arbetet med den kommuntäckande översiktsplanen är ett kontinuerligt arbete där ny kunskap hela tiden tillfogas. 

Granskad 2018-01-17
av Kristoffer Karlsson