Pratbubblor med allmänna intressen

Ny översiktsplan - Mitt Värnamo 2035 

Varför ny översiktsplan?

Översiktsplanen är det dokument Plan- och bygglagen menar ska redogöra för hur kommunens mark- och vattenområden samt den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Värnamos aktuella översiktsplan blev antagen 2002 vilket gör att planen är inaktuell sedan länge. En ny översiktsplan för ett fortsatt växande Värnamo ger goda riktlinjer för kommunens invånare, politiker och tjänstemän att följa i arbetet med att fortsätta utveckla och förbättra vår kommun.

Vi tror att de främsta utmaningarna och möjligheterna för att uppnå önskad utveckling till år 2035 ligger inom fyra olika fokusområden:

 • En attraktiv kommun
 • Främja näringsliv & hållbar tillväxt
 • Goda kommunikationer
 • Utveckla mark & vattenresurser

Översiktsplanens upplägg

Översiktsplanen kommer utöver ett digitalt kartverktyg bestå av tre textdokument:

 • Planförslaget innehåller kommunens planeringsstrategier och viljeinriktningar gällande mark- och vattenanvändning. Till fokusområdena kommer en rad olika planeringsstrategier kopplas gällande kommunens önskade viljeinriktningar för bebyggelse, mark- och vattenområden.
  PlanförslagetPDF
 • Planeringsunderlaget innehåller de förutsättningar som finns idag och som ligger till grund för planförslagets strategier och viljeinriktningar. Underlaget är skilt från planförslaget och fungerar som ett faktaunderlag som kan uppdateras vid behov.
  PlaneringsunderlagetPDF
 • Konsekvensbeskrivningen redovisar för de betydande konsekvenser som planförslaget bedöms kunna resultera i.
  KonsekvensbeskrivningenPDF
 • Digital kartjänst som redovisar planförslag och planeringsunderlag i form av kartor.
  Digital karttjänstlänk till annan webbplats

Under själva processen för att ta fram en ny översiktsplan finns det två formella tillfällen att ta del av planförslaget och invånarna får möjlighet att ge synpunkter. Det första tillfället är under samrådet och det andra är vid tillfället då planen ställs ut. Samrådet följs av en revidering av planförslaget som därefter ställs ut med ytterliga en möjlighet att ge sin mening och påverka planförslaget. Det färdiga planförslaget antas av kommunfullmäktige och den nya översiktsplanen kommer att vinna laga kraft.

Översiktsplansarbetet är en kontinuerlig process där kommunen enligt lag var fjärde år ska se om gällande plan fortfarande är aktuell utifrån nya förutsättningar, behov och krav.

 

Bild som visar fokusområdet, - attraktiv kommun.
Bild som visar fokusområdet, - hållbar näringslivsutveckling.
Bild som visar fokusområdet, - goda kommunikationer.
Bild som visar fokusområdet; - att utveckla mark- och vattenresurser.

Illustrationerna ovan är symbolbilder för de fyra olika fokusområdena.

Granskad 2018-03-01
av Kristoffer Karlsson