Översiktsplanering

Med översiktsplanering talar kommunen om hur man vill att mark- och vattenområden och den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.
Syftet är att förändringar i den fysiska miljön ska bli så bra som möjligt och bidra till en god miljö och en hållbar utveckling.

Aktuell översiktsplan

Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunens yta. Översiktsplanen är inte juridiskt bindande men ska vara vägledande för efterkommande beslut rörande den fysisk utveckling, såsom detaljplaner och bygglov. En översiktsplan ska också redovisa hur riksintressen och andra allmänna intressen ska säkerställas.

Översiktsplanering resulterar i två typer av planeringsdokument; översiktsplan och fördjupning av översiktsplan.

Värnamo kommuns översiktsplan

Det finns en gällande översiktsplan för Värnamo kommun, vilken antogs år 2002. Den finns att beställa via kommunens plan- och byggavdelning.

Arbete pågår med att ta fram en ny översiktsplan för Värnamo kommun. Läs mer om arbetet under ny översiktsplan.

Granskad 2017-09-28
av Ingela Zander

Skriv ut