Förslag för södra Åminne

Förslag till detaljplan för södra Åminne i Åminne samhälle

Planförslaget syftar till att göra en översyn av markanvändning som i sin tur har bäring på kommande fastighetsbildningar. Detaljplanen möjliggör mark för lekplats samt en komplettering med bostadsbebyggelse genom avstyckning av åtta till elva nya bostadstomter.

Planförslaget ger utrymme för åtgärder för att förbättra trafiksituationen samt för att säkerställa den del av cykelväg Värnamo – Åminne – Hånger som ligger inom planområde.

Planens process

Planförslaget har varit ute på samråd. Under samrådstiden har synpunkter lämnats, vilka bearbetas in i uppdaterade planhandlingar inför beslut om granskning. 

Enligt Plan- och bygglagen ska denna detaljplan ut på både samråd och granskning innan antagande.

Frågor

Ring eller besök oss gärna, men boka först en tid så att vi säkert finns på plats.

Granskad 2018-01-23
av Helena Bengtsson