Förslag för Sadelmakaren 1 med flera

Förslag till detaljplan för Sadelmakaren 1 med flera (Fredsgatan) i Värnamo stad.

Planen syftar till att möjliggöra för ny bostadsbebyggelse med upp till fem våningar plus indragen våning. Fastigheten är sedan tidigare planlagd för handel begränsad till en våning. I samband med framtagandet av planen ska trafiksituationen i området ses över genom att del av Fredsgatan tas med i planen och mark eventuellt reserveras inom fastigheten Sadelmakaren 1 för parkering på markyta samt in- och utfart.

Planens process

Planförslaget ska vara ute på både samråd och granskning innan planen kan antas i kommunfullmäktige. Kommunen verkar för att planen kan antas vintern 2018/2019.

Frågor

Ring eller besök oss gärna, men boka först en tid så att vi säkert finns på plats.

Granskad 2017-12-11
av Frida Fälth