Förslag för Ling 4

Förslag till detaljplan för fastigheten Ling 4 med flera (Högalidsgatan) i Värnamo stad

Planens syfte är att möjliggöra uppförandet av ett nytt bostadshus öster om befintlig byggnad på fastigheten Ling 4. Den östra delen av planområdet har tidigare varit detaljplanelagd som parkmark och omvandlas i planen till kvartersmark för bostadsändamål.

Planens process

Planförslaget har varit ute på samråd och granskning. Kommunen antog planen 22 augusti 2017. Planen har blivit överklagad. 

Frågor

Ring eller besök oss gärna, men boka först en tid så att vi säkert finns på plats.

Granskad 2018-01-23
av Helena Bengtsson