Förslag för Kolonien 2 med flera

Förslag till detaljplan för fastigheten Kolonien 2 med flera (Trälleborgs skolområde) i Värnamo stad

Planförslagets huvudsyfte är att möjliggöra uppförande av tillbyggnad/ombyggnad för Trälleborgsskolan. Förslaget syftar även till att möjliggöra för uppförande av ny större idrottshall som kan vara tillgänglig för skolor och allmänhet.

Planförslaget innebär också en trafiklösning för ett tillfredsställande trafikflöde, till och från skolbyggnader och idrottsläggningar och även till och från angränsande bostadsbebyggelser, handelsverksamheter och andra offentliga byggnader.

Planens process

Beslut om planuppdrag har lämnats av miljö- och stadsbyggnads­nämnden. Enligt Plan- och bygglagen ska denna detaljplan ut på både samråd och granskning innan antagande.

Frågor

Ring eller besök oss gärna, men boka först en tid så att vi säkert finns på plats.

Granskad 2018-01-23
av Helena Bengtsson