Detaljplan för Horda 12:3 med flera

Kommunen har i uppdrag att ta fram förslag till detaljplan för fastigheten Horda 12:3 med flera (Horda Stans) i Värnamo kommun. På denna sida finns information rörande planuppdraget.

Planen syftar till att möjliggöra att pågående industriverksamhet kan expandera inom ett större område. Planförslaget innebär även att en anläggning för omhändertagande av dagvatten från Horda samhälle kan anläggas.

Planförslaget innebär att befintlig industrimark utökas till att omfatta ett större område. Den befintliga verksamheten utökas med en lagerlokal i en första etapp och får utrymme för ytterligare framtida expansion. I planarbetet utreds en dagvattendamm samt en ny infart från Parkvägen.

Planens process

Planförslaget är ute på samråd mellan den 27 september 2017 till 23 oktober 2017. Synpunkter kan lämnas skriftligt till kommunen under samrådstiden. Se samrådshandlingar under rubriken Mer information. Enligt Plan- och bygglagen ska denna detaljplan ut på både samråd och granskning innan antagande.

Frågor

Ring eller besök oss gärna, men boka först en tid så att vi säkert finns på plats.

Granskad 2018-01-23
av Helena Bengtsson