Förslag för Distributören 1

Förslag till detaljplan för fastigheten Distributören 1 med flera (del av Sörsjö industriområde) i Värnamo stad

Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra utvidgning av industrifastigheten Distributören 1, belägen i Sörsjö industriområde, Värnamo stad. Planförslaget syftar också till att aktualisera plankarta och planbestämmelser vad gäller i förhållande till aktuell fastighet närliggande gång- och cykelvägs och vändplans faktiska läge.

Planens process

Detaljplanen har varit ute på samråd och granskning. Förslaget bearbetats utifrån inkomna synpunkter innan planen tas upp för antagandebeslut. Kommunen arbetar för att planen antas under hösten 2017.

Frågor

Ring eller besök oss gärna, men boka först en tid så att vi säkert finns på plats.

Granskad 2017-08-23
av Frida Fälth

Skriv ut