Förslag för del av Västhorja 12:5

Förslag till detaljplan för del av fastigheten Västhorja 12:5 (norr om Fräkenvägen) i Värnamo stad

Planen syftar till att möjliggöra för en ny förskola samt nya bostäder inom del av fastigheten Västhorja 12:5.

Planens process

Planen är ute på samråd från 9 februari till den 5 mars 2018. Under samrådstiden har du möjlighet att lämna in skriftliga synpunkter som sedan besvaras i det fortsatta planarbetet. Se samrådshandlingar under rubriken Mer information.

Enligt Plan- och bygglagen ska denna detaljplan ut på både samråd och granskning innan den antas. Kommunen arbetar för att planen kan antas tidigast hösten 2018. 

Frågor

Ring eller besök oss gärna, men boka först en tid så att vi säkert finns på plats.

Granskad 2018-02-09
av Frida Fälth