Förslag för del av Värnamo 14:42

Förslag till detaljplan för del av fastigheten Värnamo 14:42 (Malmgatan)
i Värnamo stad

Planförslaget syftar till att möjliggöra för en trafiksäker lösning i bostadsområdet Malmen med kortare avstånd för lokaltrafiken till och från området.

Planen medför därmed till att fordonstrafiken kan ha två permanenta bilvägar in till bostadsområdet.

Planens process

Planen har varit ute på både samråd och granskning. Efter att planförslaget har bearbetats utifrån inkomna synpunkter tas den upp för beslut om antagande.

Enligt Plan- och bygglagen ska denna detaljplan antas av samhällsbyggnadsnämnden. Kommunen arbetar för att planen kan bli antagen våren 2018.

Frågor

Ring eller besök oss gärna, men boka först en tid så att vi säkert finns på plats.

Granskad 2018-03-06
av Frida Fälth