Tillstånds- och anmälningspliktig verksamhet

Inom område med detaljplan behövs tillstånd från miljö- och stadsbyggnads­nämnden för att hålla lantbruksdjur. Ombyggnad och nybyggnad av djurstallar kan kräva förprövning.

Tillstånd, egenkontroll och förprövning

Djurhållning med över 100 djurenheter ska göra en anmälan till miljö- och stadsbyggnadnsämnden. Omfattar djurhållningen mer än 400 djurenheter (i vissa fall 200) ska verksamheten söka tillstånd hos länsstyrelsen.

Särskilda krav på egenkontroll finns för anmälnings- och tillståndspliktiga verksamheter. Egenkontroll innebär att den som har ett lantbruk själv ska kontrollera och dokumentera att lagar och bestämmelser för verksamheten följs. Dessutom ska miljöpåverkan från verksamheten följas upp.

Ombyggnad eller nybyggnad av stall som är avsett för häst, nötkreatur, svin, får, get och fjäderfä ska i vissa fall förprövas av länsstyrelsen.

Granskad 2018-01-29
av Helena Bengtsson