Byggprojekt

Värnamo kommun är under ständig utveckling. Här presenteras kortfattad information om de större infrastruktur- och byggprojekt som kommunen genomför just nu, eller som inom kort ska sättas igång.

Karta över pågående projekt

Större karta (öppnas i ny flik)


Nytt bostadsområde Draken, Värnamo

Under januari 2018 kommer Tekniska förvaltningen påbörja arbete med bostadsområde Draken. Detta arbete planeras pågå till hösten 2018. Tekniska förvaltningen ska anlägga nytt vatten-, spillvatten- och dagvattennät, nya gator och gång- och cykelvägar, nya park- och grönområden etc. på området.

Se plankarta.PDF

Arbetet kommer medföra vissa olägenheter för boende och verksamheter på området. Framkomligheten påverkas, avstängningar av vatten under tiden omkopplingar sker osv. Vi kommer att sträva efter att dessa olägenheter ska störa så lite som möjligt.

Vid frågor kontakta ansvarig projektledare: Lars Fälth 0370- 37 72 26

Överföringsledning Bredaryd - Pålslund

Tekniska förvaltningen bygger överföringsledning mellan Värnamo och Bredaryd.

Etapp 1, Värnamo-Kärda är klar.
Etapp 2, Kärda-Forsheda pågår, och beräknas vara klar i december 2017. Etapp 3, Forsheda-Bredaryd detaljprojektering pågår och byggande startar under hösten 2017.
Inkoppling av vatten från Värnamo till Forsheda planeras till januari 2018. Inkoppling av avlopp från Forsheda till Värnamo planeras till våren 2018.
Hela projektet överföringsledning Bredaryd-Pålslund beräknas vara klart i oktober 2018, och kosta ca 75 miljoner kronor.

Vid frågor kontakta ansvarig projektledare

Henrik Lönngren 0370- 37 78 46

VA-sanering Industrivägen, Bredaryd

Tekniska förvaltningen utför en VA-sanering på Industrivägen i Bredaryd. Cirka 230 meter vatten- och spillvattenledning ska anläggas.

Framkomligheten för trafikanter i området kommer vara begränsad under byggtiden. Bara personbilar som kommer från Östra vägen kommeratt kunna passera avstängningen. För större fordon samt alla fordon som kommer från andra hållet kommer Industrivägen att vara helt avstängd på den sträckan som är markerad på kartan. (kartskiss)

Missfärgat dricksvatten kan förekomma under byggtiden. Detta beror på att avlagringar kan lossna från ledningarna när vattenhastigheten eller vattnets strömningsriktning ändras vid avstängning av vattnet vid saneringsarbetena. Låt kranen stå fullt öppen i några minuter så åtgärdas problemet i de flesta fall. Det kan även vara bra att göra rent kransilen i samband med missfärgat dricksvatten.

Vid frågor kontakta ansvarig projektledare

Lars Fälth 0370-37 72 26

Överföringsledning Värnamo-Bor

Tekniska förvaltningen planerar för en överföringsledning mellan Värnamo och Bor. Bors reningsverk är i dåligt skick och måste renoveras i en snar framtid. Istället för att renovera Bors reningsverk planeras att pumpa avloppsvatten från Bor till nytt reningsverk i Pålslund, väster om Värnamo. Utbyggnaden medför sänkta drift- och underhållskostnader för
avloppsreningsverk och vattenverk samt att möjligheter för ytterligare
bebyggelse och utveckling av berörda områden skapas. Kostnaden för överföringsledning och pump- och tryckstegringsstationer är beräknad till ca 25 milj. kr. Hösten 2017 påbörjas detaljprojektering och markförhandling. Byggstart planeras till sommaren 2018 och färdigställande vintern 2019-2020. Inom projektet ska även en cykelförbindelse mellan Värnamo och Bor byggas.

Vid frågor kontakta:

Henrik Lönngren (projektledare) 0370- 37 78 46

Ny stadsbusstrafik

Kommunen tillsammans med Jönköpings länstrafik ska införa ny och utökad stadsbusstrafik i Värnamo stad, sommaren 2017. Anläggningsarbeten kommer ske på olika platser i staden med start sommaren 2016. Planerat att vara färdigställt tidigast 2019. 

Översvämningsåtgärder i Åbroparken

Tekniska förvaltningen har i uppdrag att anordna olika översvämningsåtgärder i Åbroparken. I förslaget ingår området som idag är själva parken men även den grusade parkeringen vid Parkgatan. Byggnation av skyddsvall och dagvattenpumpar mellan Åbron och Gröna bron är igång och kommer färdigställas 2018.
Vid frågor kontakta ansvarig projektledare
Lars Fälth 0370-37 72 26

Gummifabriken

Byggnation av Gummifabriken, etapp 2, är i full gång. Byggnationen innebär ytterligare 
14 500 kvadratmer som står klart 2017.

Mer om projektet på Gummifabrikens webbplatslänk till annan webbplats

Nytt bostadsområde, Nöbbele, Värnamo

Tekniska förvaltningen bygger VA och gata för nytt
bostadsområde i Nöbbele, söder om Värnamo tätort. Bostadsområdet är beläget väster om väg 606 i höjd med Vandalorum. Se plankartaPDF.

Byggnationen planeras vara klar våren 2018.

Vid frågor kontakta:

Lars Fälth (Projektledare) 0370- 37 72 26

Granskad 2018-01-11
av Anita Andersson