Handlingar, blanketter

Det är viktigt att skicka med rätt och kompletta handlingar vid en ansökan om lov eller anmälan. Ritningarna och övrigt underlag ska alltid vara fackmässigt utfört, tydligt och lättläst.

Vilka handlingar behövs?

Om handlingarna inte är kompletta blir handläggaren tvungen att begära in kompletteringar vilket innebär att handläggningstiden blir längre. Om ritningar är felaktigt utförda kan bygglov inte lämnas. Kontrollera att ritningarna är utförda, måttsatta och utskrivna i rätt skala samt att måttsättning till gränser och byggnader finns med innan de skickas in.

Samhällsbyggnadsförvaltningen lämnar upplysningar om vilka handlingar som kan krävas i respektive fall. Beställning och information om kartunderlag hittar du på sidan Kartunderlag.

Blanketter

Samtliga blanketter och e-tjänster inom bygga, bo och miljö.

Anmälan

Handlingar inlämnas i ett pappersexemplar. Ritningar större än A3-format inlämnas i två exemplar.

 • Ifylld och signerad blankett.
 • Utsedd kontrollansvarig.
 • Kontrollplan
 • Projekteringskarta/situationsplan.
 • Plan- och fasadritningar i skala 1:100.
 • Övriga relevanta handlingar. (Exempelvis konstruktionsritningar, VVS-ritningar, teknisk beskrivning eller brandskyddsdokumentation.

Ansökan om bygglov

Handlingar inlämnas i ett pappersexemplar. Ritningar större än A3-format inlämnas i två exemplar.

 • Ifylld och signerad blankett
 • Utsedd kontrollansvarig.
 • Måttsatt nybyggnadskarta, enkel nybyggnadskarta, projekteringskarta eller situationsplan.
 • Fasadritningar i skala 1:100.
 • Plan- och sektionsritningar i skala 1:100.

Ansökan om rivningslov

Handlingar inlämnas i ett pappersexemplar. Ritningar större än A3-format inlämnas i två exemplar.

 • Ifylld och signerad blankett.
 • Utsedd kontrollansvarig.
 • Situationsplan i skala 1:400 där det som ska rivas är markerat.
 • Kontrollplan för rivning.
 • Redovisning av rivningsmaterial samt miljöfarligt avfall.
 • Kompletterande uppgifter som kan vara till hjälp vid handläggningen såsom till exempel bilder på byggnaden som ska rivas.

Ansökan om marklov

Handlingar inlämnas i ett pappersexemplar. Ritningar större än A3-format inlämnas i två exemplar.

 • Ifylld och signerad blankett
 • Situationsplan i skala 1:400 eller 1:1000.
 • Markplaneringsritning.
 • Kontrollplan.
 • Utsedd kontrollansvarig.

Ansökan lämnas till:

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Stadshuset, 331 83 Värnamo.

Ansökan kan inte göras digitalt men vi tar gärna emot kopior på ansökningshandlingarna i Pdf-format då det påskyndar hanteringen.

Granskad 2018-04-16
av Helena Bengtsson